Taggar

Engelska - Åk 9 - Nationella Prov

Ämne/Ämnen: Engelska
Elevgrupp: Solen, åk9
Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos

När? v.11-15, 17-18


Vad?

Öva inför och utföra engelska nationella prov - Del A, B (1 och 2) och C.
Proven ges i engelska. Proven är obligatoriska och genomförs under våren i årskurs 9. Provresultaten använder läraren för att bedöma elevernas kunskapsutveckling och som stöd vid betygssättningen.

Frågeställning (och följdfrågor):

Förmågor som eleven skall utveckla och kunna använda:

Det nationella ämnesprovet i engelska består av fyra olika delprov som fokuserar färdigheterna lyssna, läsa, tala, samtala och skriva. Varje delprov fokuserar en särskild förmåga utifrån målen i kursplanen och läraren bedömer elevernas svar med hjälp av omfattande bedömningsanvisningar. Alla mål prövas dock inte i proven. Resultaten på de olika delproven vägs samman till ett provbetyg. Provet ska ge lärarna stöd vid betygssättningen.


Innehåll (centrala begrepp/fakta/metoder/stoff):
Läsförståelse
Hörförståelse
Skriflig produktion
Muntlig produktion

Varför?

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att

 • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
 • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

De nationella proven bidrar också till

 • att konkretisera kursplanernas mål och betygskriterier
 • en ökad måluppfyllelse för eleverna.

Samt utveckla kursplanens kriterier:

Ladda ner dokumentet "Eng Np9_Test Specification.pdf"

Länk till engelska kursplan: http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3870/titleId/EN1010%20-%20Engelska


Målen i Läroplanen- och kursplanen (strävansmål):

 • utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,
 • fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang,
 • utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina egna tankar på engelska samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter,
 • utvecklar sin förmåga att använda engelska muntligt för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
 • utvecklar sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,

 • utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i engelsktalande länder och göra jämförelser med egna erfarenheter,

 • att förstå innehållet i olika slags informerande och berättande texter från olika delar av den engelskspråkiga världen

 • att förstå innehållet i några olika inspelningar av talad engelska

På vilket sätt synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Detta kommer att bedömas:
Läs och hör förståelse (del B1 och B2), skriflig produktion (del C) och muntlig produktion (del A).

En central del av bedömningen är hur väl eleven kan förstå olika typer av skriven och talad engelska och uttrycka ett eget innehåll på ett begripligt sätt. Eleverna ska i de olika uppgifterna använda enbart engelska och svaren ska vara begripliga för en person med engelska som modersmål och som inte förstår svenska. Vid bedömningen görs en distinktion mellan fel som (eventuellt) stör och fel som förstör, dvs. mellan fel som i olika hög grad påverkar kommunikationen. Svar som innehåller enbart störande fel ger i regel poäng, vilket inte är fallet med förstörande fel.

Varje delprov bedöms och betygsätts separat - del A och C med hjälp av kommenterade och bedömda exempel på elevtexter och samtal, del B på basis av utförliga bedömningsanvisningar samt exempel på elevsvar. För del B anges betygsgränser. Resultaten på de olika delarna vägs samman till ett provbetyg. Varje elevs resultat sammanställs i en profil, där det också finns möjlighet för eleven och läraren att lämna kommentarer kring resultaten.

Part A (tala/samtala)

Provet genomförs som ett samtal mellan två eller fler elever. Läraren bedömer elevernas muntliga förmåga i relation till kursplanens mål och betygskriterier. Läraren har hjälp av ett antal faktorer som talar om vad bedömningen ska inriktas på. Inspelade elevsamtal som är bedömda och kommenterade av en grupp erfarna lärare ger ytterligare stöd för bedömningen.

Part B 1 (läsa och förstå)

I detta delprov förekommer olika texttyper, till exempel berättelser, beskrivningar och artiklar. Eleverna besvarar frågor genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja bland olika svarsalternativ. Ibland ingår det texter med luckor att fylla i. En annan uppgiftstyp består av texter som ska matchas med rätt beskrivning av innehållet i de olika texterna.

Part B 2 (lyssna och förstå)

I detta delprov förekommer till exempel radioprogram, reportage, intervjuer och nyhetsinslag. Eleverna besvarar frågor antingen genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja olika svarsalternativ. Delprovet kan också innehålla korta samtal där uppgiften är att matcha de olika samtalen med rätt beskrivning av vad de handlar om.

Part C (skriva)

I detta delprov skriver eleverna en egen text utifrån en av två valbara uppgifter. Den ena uppgiften ger eleverna möjlighet att berätta ganska fritt medan den andra är mer strukturerad. Läraren bedömer elevernas skriftliga förmåga i relation till kursplanens mål och betygskriterier. Läraren har hjälp av ett antal faktorer som talar om vad bedömningen ska inriktas på. Elevtexter som är bedömda och kommenterade av en grupp erfarna lärare ger ytterligare stöd för bedömningen.


Sammanhang och aktualitet:
Proven är obligatoriska och genomförs varje vårtermin i årskurs 9. Provresultaten använder läraren för att bedöma elevernas kunskapsutveckling och som stöd vid betygssättningen i slutet av vårterminen.

Hur?

Tillsammans med eleverna:

Hur ska vi arbeta?
Öva på tidigare nationella prov för att utveckla engelska språket och öva på provformen.
Länk till tigare prov samt info:

Hur ska vi redovisa?
Utföra delarna av engelska Np9 2011.

Vilka omfattas av projektet?
Solen, åk9


Pedagogisk dokumentation:


Kommentarer

/groups/lemshagawiki/search/index.rss?tag=aktuelltlist/groups/lemshagawiki/search/?tag=aktuelltAktuelltHotListaktuellt?tag=aktuellt4/groups/lemshagawiki/sidebar/HotListmarinabMarina Bakeeva2016-01-24 15:35:45+00:002016-01-24 15:35:45updated108redaktorRedaktör2015-08-21 10:37:03+00:002015-08-21 10:37:03updated107weilWei Larsson2015-08-21 10:16:27+00:002015-08-21 10:16:27updated106weilWei Larsson2015-08-21 10:16:12+00:002015-08-21 10:16:12updated105weilWei Larsson2015-08-21 10:13:33+00:002015-08-21 10:13:33updated104weilWei Larsson2015-08-21 10:11:38+00:002015-08-21 10:11:38updated103weilWei Larsson2015-08-21 10:11:22+00:002015-08-21 10:11:22updated102redaktorRedaktör2015-08-17 07:00:04+00:002015-08-17 07:00:04updated101redaktorRedaktör2015-08-17 06:55:45+00:002015-08-17 06:55:45updated100josefinerJosefine Rejler2015-03-01 19:47:47+00:002015-03-01 19:47:47updated99madeleinetMadeleine Theander2014-11-27 08:42:25+00:002014-11-27 08:42:25updated98madeleinetMadeleine Theander2014-11-27 08:42:14+00:002014-11-27 08:42:14updated97marinabMarina Bakeeva2014-10-24 09:08:28+00:002014-10-24 09:08:28updated96josefinerJosefine Rejler2014-09-16 19:31:18+00:002014-09-16 19:31:18updated95ceciliahCecilia Hulin2014-08-19 16:21:43+00:002014-08-19 16:21:43updated94redaktorRedaktör2014-03-27 21:24:28+00:002014-03-27 21:24:28updated93redaktorRedaktör2014-03-27 21:23:36+00:002014-03-27 21:23:36updated92marinabMarina Bakeeva2014-01-25 07:18:13+00:002014-01-25 07:18:13updated91redaktorRedaktör2013-11-21 08:37:39+00:002013-11-21 08:37:39updated90redaktorRedaktör2013-11-21 08:33:36+00:002013-11-21 08:33:36updated89madelenelMadelene Larsson2013-11-04 17:56:01+00:002013-11-04 17:56:01updated88mariemMarie Moberg2013-10-17 20:08:34+00:002013-10-17 20:08:34updated87redaktorRedaktör2013-09-24 17:00:04+00:002013-09-24 17:00:04updated86mariomario2013-09-22 19:56:48+00:002013-09-22 19:56:48updated85mariomario2013-09-22 19:12:30+00:002013-09-22 19:12:30updated84madelenelMadelene Larsson2013-09-04 10:34:04+00:002013-09-04 10:34:04updated83madelenelMadelene Larsson2013-08-28 06:57:09+00:002013-08-28 06:57:09updated82mariajomariajo2013-03-26 08:32:52+00:002013-03-26 08:32:52updated81josefinerJosefine Rejler2013-01-12 15:41:38+00:002013-01-12 15:41:38updated80Removed tag - 2012 solengottisoGottis Olofsson2012-09-09 21:17:01+00:002012-09-09 21:17:01removeTag79Added tag - 2012 solengottisoGottis Olofsson2012-08-26 19:50:12+00:002012-08-26 19:50:12addTag78gottisoGottis Olofsson2012-08-26 19:16:07+00:002012-08-26 19:16:07updated77redaktorRedaktör2012-06-17 13:44:34+00:002012-06-17 13:44:34updated76jonwJon Widmark - Mediepedagog2012-06-15 17:56:39+00:002012-06-15 17:56:39updated75jonwJon Widmark - Mediepedagog2012-06-15 17:54:15+00:002012-06-15 17:54:15updated74jonwJon Widmark - Mediepedagog2012-06-15 17:54:00+00:002012-06-15 17:54:00updated73redaktorRedaktör2012-03-05 10:09:28+00:002012-03-05 10:09:28updated72mariajomariajo2011-10-05 12:53:48+00:002011-10-05 12:53:48updated71marianMaria Niläng2011-10-05 12:50:33+00:002011-10-05 12:50:33updated70redaktorRedaktör2011-08-24 09:14:31+00:002011-08-24 09:14:31updated69redaktorRedaktör2011-08-22 21:48:12+00:002011-08-22 21:48:12updated68martinpMartin Anmark2011-08-22 19:25:40+00:002011-08-22 19:25:40updated67redaktorRedaktör2011-08-21 00:23:19+00:002011-08-21 00:23:19updated66redaktorRedaktör2011-08-21 00:22:25+00:002011-08-21 00:22:25updated65jonwJon Widmark - Mediepedagog2011-08-18 10:32:53+00:002011-08-18 10:32:53updated64Added tag - aktuelltredaktorRedaktör2011-07-04 00:49:24+00:002011-07-04 00:49:24addTag63Removed tag - aktuelltredaktorRedaktör2011-07-03 17:16:08+00:002011-07-03 17:16:08removeTag62redaktorRedaktör2011-06-27 08:00:39+00:002011-06-27 08:00:39updated61madelenelMadelene Larsson2011-05-29 17:40:49+00:002011-05-29 17:40:49updated60mariemMarie Moberg2011-01-13 15:08:09+00:002011-01-13 15:08:09updated59redaktorRedaktör2010-10-05 17:30:26+00:002010-10-05 17:30:26updated58lisamarielLisamarie Lind2010-09-13 14:42:31+00:002010-09-13 14:42:31updated57Added tag - lokal planeringjonwJon Widmark - Mediepedagog2010-09-11 10:44:50+00:002010-09-11 10:44:50addTag56Removed tag - lokala planeringarjonwJon Widmark - Mediepedagog2010-09-11 10:44:46+00:002010-09-11 10:44:46removeTag55jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-23 14:30:16+00:002010-08-23 14:30:16updated54patrikePatrik Bohjort2010-08-20 07:25:15+00:002010-08-20 07:25:15updated53Added tag - lokala planeringarmariajMaria Jones2010-08-19 13:39:37+00:002010-08-19 13:39:37addTag52Beskriv dina förändringar härmariajMaria Jones2010-08-19 13:39:37+00:002010-08-19 13:39:37updated51mariajMaria Jones2010-08-19 13:38:48+00:002010-08-19 13:38:48updated50ceciliahCecilia Hulin2010-08-19 09:05:13+00:002010-08-19 09:05:13updated49redaktorRedaktör2010-08-13 20:34:47+00:002010-08-13 20:34:47updated48redaktorRedaktör2010-08-13 18:53:15+00:002010-08-13 18:53:15updated47redaktorRedaktör2010-08-13 18:51:23+00:002010-08-13 18:51:23updated46redaktorRedaktör2010-08-13 18:50:12+00:002010-08-13 18:50:12updated45redaktorRedaktör2010-08-13 18:49:15+00:002010-08-13 18:49:15updated44redaktorRedaktör2010-08-13 17:38:45+00:002010-08-13 17:38:45updated43redaktorRedaktör2010-08-13 17:37:18+00:002010-08-13 17:37:18updated42redaktorRedaktör2010-08-13 17:32:59+00:002010-08-13 17:32:59updated41jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-05 08:56:14+00:002010-08-05 08:56:14updated40jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-05 08:54:34+00:002010-08-05 08:54:34updated39jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-05 08:52:06+00:002010-08-05 08:52:06updated38jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-05 08:37:38+00:002010-08-05 08:37:38updated37redaktorRedaktör2010-06-28 13:56:17+00:002010-06-28 13:56:17updated36redaktorRedaktör2010-06-28 13:52:52+00:002010-06-28 13:52:52updated35redaktorRedaktör2010-05-05 14:40:42+00:002010-05-05 14:40:42updated34redaktorRedaktör2010-05-05 14:40:37+00:002010-05-05 14:40:37updated33redaktorRedaktör2010-02-06 09:37:03+00:002010-02-06 09:37:03updated32redaktorRedaktör2010-02-06 09:36:42+00:002010-02-06 09:36:42updated31redaktorRedaktör2010-02-05 20:13:23+00:002010-02-05 20:13:23updated30martinpMartin Anmark2010-02-05 20:01:56+00:002010-02-05 20:01:56updated29martinpMartin Anmark2010-02-05 20:00:21+00:002010-02-05 20:00:21updated28martinpMartin Anmark2010-02-05 19:58:07+00:002010-02-05 19:58:07updated27martinpMartin Anmark2010-02-05 19:57:48+00:002010-02-05 19:57:48updated26Removed tag - lokala planeringarredaktorRedaktör2010-01-13 17:04:52+00:002010-01-13 17:04:52removeTag25Added tag - lokala planeringarredaktorRedaktör2010-01-10 19:02:19+00:002010-01-10 19:02:19addTag24redaktorRedaktör2010-01-09 22:15:17+00:002010-01-09 22:15:17updated23redaktorRedaktör2010-01-09 22:15:05+00:002010-01-09 22:15:05updated22redaktorRedaktör2009-12-26 13:32:56+00:002009-12-26 13:32:56updated21jonwJon Widmark - Mediepedagog2009-12-23 12:25:18+00:002009-12-23 12:25:18updated20redaktorRedaktör2009-12-17 12:45:41+00:002009-12-17 12:45:41updated19redaktorRedaktör2009-12-17 12:43:22+00:002009-12-17 12:43:22updated18redaktorRedaktör2009-12-15 10:11:03+00:002009-12-15 10:11:03updated17redaktorRedaktör2009-12-06 19:41:59+00:002009-12-06 19:41:59updated16redaktorRedaktör2009-12-06 12:55:04+00:002009-12-06 12:55:04updated15redaktorRedaktör2009-12-03 07:34:34+00:002009-12-03 07:34:34updated14redaktorRedaktör2009-12-03 07:34:21+00:002009-12-03 07:34:21updated13redaktorRedaktör2009-12-03 07:17:18+00:002009-12-03 07:17:18updated12redaktorRedaktör2009-12-02 23:14:26+00:002009-12-02 23:14:26updated11redaktorRedaktör2009-12-02 23:11:00+00:002009-12-02 23:11:00updated10redaktorRedaktör2009-12-02 23:10:02+00:002009-12-02 23:10:02updated9redaktorRedaktör2009-12-02 22:57:59+00:002009-12-02 22:57:59updated8redaktorRedaktör2009-12-02 22:48:55+00:002009-12-02 22:48:55updated7redaktorRedaktör2009-12-02 22:11:30+00:002009-12-02 22:11:30updated6redaktorRedaktör2009-12-02 22:06:28+00:002009-12-02 22:06:28updated5redaktorRedaktör2009-12-02 22:05:19+00:002009-12-02 22:05:19updated4Added tag - aktuelltredaktorRedaktör2009-12-02 20:36:45+00:002009-12-02 20:36:45addTag3redaktorRedaktör2009-12-02 20:26:27+00:002009-12-02 20:26:27updated2First additionredaktorRedaktör2009-12-02 20:25:51+00:002009-12-02 20:25:51created1wiki2016-01-24T15:35:45+00:00groups/lemshagawiki/wiki/2a508FalseLokala planeringar-Alla ämnen/groups/lemshagawiki/wiki/2a508/Lokala_planeringarAlla_amnen.htmlMarina Bakeeva108 uppdateringarLokala planeringar-Alla ämnen [image] åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 ...Falsemarinab2016-01-24T15:35:45+00:00redaktorRedaktör2015-10-24 11:21:01+00:002015-10-24 11:21:01updated136redaktorRedaktör2015-10-24 11:17:34+00:002015-10-24 11:17:34updated135redaktorRedaktör2015-10-24 11:16:58+00:002015-10-24 11:16:58updated134redaktorRedaktör2015-10-21 11:00:58+00:002015-10-21 11:00:58updated133redaktorRedaktör2015-10-21 10:59:27+00:002015-10-21 10:59:27updated132Återskapade tidigare version ##20150814T124808ZredaktorRedaktör2015-10-21 10:55:17+00:002015-10-21 10:55:17updated131Återskapade tidigare version ##20150814T124808ZredaktorRedaktör2015-10-20 13:16:17+00:002015-10-20 13:16:17updated130Removed tag - merkuriuscarolinebCaroline Bergengren2015-10-20 13:15:37+00:002015-10-20 13:15:37removeTag129carolinebCaroline Bergengren2015-10-14 12:03:43+00:002015-10-14 12:03:43updated128Added tag - merkuriushenrikfHenrik Forselius2015-10-14 12:02:36+00:002015-10-14 12:02:36addTag127Added tag - 2015-2016henrikfHenrik Forselius2015-10-14 12:02:29+00:002015-10-14 12:02:29addTag126henrikfHenrik Forselius2015-08-19 17:56:06+00:002015-08-19 17:56:06updated125ceciliaheCecilia Högsveden-East2015-08-17 07:18:54+00:002015-08-17 07:18:54updated124redaktorRedaktör2015-08-14 12:48:08+00:002015-08-14 12:48:08updated123redaktorRedaktör2015-08-14 12:47:53+00:002015-08-14 12:47:53updated122redaktorRedaktör2015-08-14 12:47:13+00:002015-08-14 12:47:13updated121redaktorRedaktör2015-08-14 12:45:46+00:002015-08-14 12:45:46updated120redaktorRedaktör2015-08-14 12:45:08+00:002015-08-14 12:45:08updated119redaktorRedaktör2015-08-14 12:42:54+00:002015-08-14 12:42:54updated118redaktorRedaktör2015-08-14 12:40:45+00:002015-08-14 12:40:45updated117redaktorRedaktör2015-08-14 12:40:00+00:002015-08-14 12:40:00updated116redaktorRedaktör2015-08-14 12:37:08+00:002015-08-14 12:37:08updated115redaktorRedaktör2015-08-14 12:34:10+00:002015-08-14 12:34:10updated114Återskapade tidigare version ##20150410T172455ZredaktorRedaktör2015-08-12 14:28:28+00:002015-08-12 14:28:28updated113malinbMalin Bengtsson2015-08-12 14:17:50+00:002015-08-12 14:17:50updated112malinbMalin Bengtsson2015-08-12 14:17:27+00:002015-08-12 14:17:27updated111malinbMalin Bengtsson2015-08-12 14:17:23+00:002015-08-12 14:17:23updated110malinbMalin Bengtsson2015-08-12 14:13:22+00:002015-08-12 14:13:22updated109redaktorRedaktör2015-06-16 11:55:26+00:002015-06-16 11:55:26updated108annicakAnnica Kjell2015-05-17 13:26:48+00:002015-05-17 13:26:48updated107Återskapade tidigare version ##20141204T115738ZredaktorRedaktör2015-04-10 17:24:55+00:002015-04-10 17:24:55updated106camillamCamilla Mauritzson2015-04-01 08:34:16+00:002015-04-01 08:34:16updated105camillamCamilla Mauritzson2015-04-01 08:33:00+00:002015-04-01 08:33:00updated104josefinerJosefine Rejler2015-03-01 19:47:28+00:002015-03-01 19:47:28updated103Återskapade tidigare version ##20140327T213937ZsivlkSiv Lindman-Kull2014-12-04 11:57:38+00:002014-12-04 11:57:38updated102ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:57:50+00:002014-10-27 14:57:50updated101ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:56:44+00:002014-10-27 14:56:44updated100ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:53:57+00:002014-10-27 14:53:57updated99ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:46:29+00:002014-10-27 14:46:29updated98ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:45:17+00:002014-10-27 14:45:17updated97ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:39:26+00:002014-10-27 14:39:26updated96marinabMarina Bakeeva2014-10-15 09:01:46+00:002014-10-15 09:01:46updated95Återskapade tidigare version ##20140817T232455ZredaktorRedaktör2014-10-10 19:20:24+00:002014-10-10 19:20:24updated94madeleinetMadeleine Theander2014-10-06 17:53:38+00:002014-10-06 17:53:38updated93mariomario2014-10-06 16:59:05+00:002014-10-06 16:59:05updated92josefinerJosefine Rejler2014-09-01 07:41:02+00:002014-09-01 07:41:02updated91patrikbPatrik Bohjort2014-08-17 23:24:55+00:002014-08-17 23:24:55updated90redaktorRedaktör2014-03-27 21:39:37+00:002014-03-27 21:39:37updated89annicakAnnica Kjell2014-03-24 13:53:56+00:002014-03-24 13:53:56updated88redaktorRedaktör2014-03-06 13:03:04+00:002014-03-06 13:03:04updated87madelenelMadelene Larsson2014-03-02 19:55:39+00:002014-03-02 19:55:39updated86marinabMarina Bakeeva2014-01-24 17:30:45+00:002014-01-24 17:30:45updated85madelenelMadelene Larsson2014-01-16 14:50:36+00:002014-01-16 14:50:36updated84madelenelMadelene Larsson2013-11-29 07:28:10+00:002013-11-29 07:28:10updated83madelenelMadelene Larsson2013-11-04 17:40:47+00:002013-11-04 17:40:47updated82madelenelMadelene Larsson2013-11-04 17:40:42+00:002013-11-04 17:40:42updated81madelenelMadelene Larsson2013-09-08 19:32:12+00:002013-09-08 19:32:12updated80redaktorRedaktör2013-08-28 20:00:33+00:002013-08-28 20:00:33updated79redaktorRedaktör2013-08-13 18:52:32+00:002013-08-13 18:52:32updated78ceciliahCecilia Hulin2013-05-16 19:09:30+00:002013-05-16 19:09:30updated77lottanLotta Norell2013-05-13 12:54:58+00:002013-05-13 12:54:58updated76madeleineluMadeleine Lundholm2013-04-16 09:47:16+00:002013-04-16 09:47:16updated75madelenelMadelene Larsson2013-02-10 20:28:36+00:002013-02-10 20:28:36updated74lottanLotta Norell2012-11-14 15:13:39+00:002012-11-14 15:13:39updated73redaktorRedaktör2012-08-29 08:51:14+00:002012-08-29 08:51:14updated72redaktorRedaktör2012-08-29 08:48:14+00:002012-08-29 08:48:14updated71redaktorRedaktör2012-08-29 08:47:51+00:002012-08-29 08:47:51updated70redaktorRedaktör2012-08-29 08:44:45+00:002012-08-29 08:44:45updated69redaktorRedaktör2012-08-29 08:43:57+00:002012-08-29 08:43:57updated68redaktorRedaktör2012-08-29 08:42:54+00:002012-08-29 08:42:54updated67redaktorRedaktör2012-08-29 08:41:31+00:002012-08-29 08:41:31updated66redaktorRedaktör2012-08-29 08:40:16+00:002012-08-29 08:40:16updated65redaktorRedaktör2012-08-29 08:39:17+00:002012-08-29 08:39:17updated64redaktorRedaktör2012-08-29 08:34:14+00:002012-08-29 08:34:14updated63redaktorRedaktör2012-08-29 08:32:40+00:002012-08-29 08:32:40updated62redaktorRedaktör2012-08-28 14:17:47+00:002012-08-28 14:17:47updated61redaktorRedaktör2012-08-28 14:17:30+00:002012-08-28 14:17:30updated60redaktorRedaktör2012-08-28 14:16:09+00:002012-08-28 14:16:09updated59redaktorRedaktör2012-08-28 14:15:20+00:002012-08-28 14:15:20updated58redaktorRedaktör2012-08-28 14:12:44+00:002012-08-28 14:12:44updated57mariajomariajo2012-08-26 14:53:43+00:002012-08-26 14:53:43updated56mariajomariajo2012-08-26 13:52:03+00:002012-08-26 13:52:03updated55Removed tag - 2012-2013mariajomariajo2012-08-26 13:51:57+00:002012-08-26 13:51:57removeTag54Removed tag - merkuriusmariajomariajo2012-08-26 13:51:52+00:002012-08-26 13:51:52removeTag53mariajomariajo2012-08-26 13:42:49+00:002012-08-26 13:42:49updated52mariajomariajo2012-08-26 11:40:50+00:002012-08-26 11:40:50updated51mariajomariajo2012-08-26 11:26:59+00:002012-08-26 11:26:59updated50mariajomariajo2012-08-26 11:24:57+00:002012-08-26 11:24:57updated49Added tag - merkuriusmariajomariajo2012-08-26 11:21:43+00:002012-08-26 11:21:43addTag48Added tag - 2012-2013mariajomariajo2012-08-26 11:21:37+00:002012-08-26 11:21:37addTag47mariajomariajo2012-08-26 11:19:07+00:002012-08-26 11:19:07updated46mariajomariajo2012-08-26 10:48:55+00:002012-08-26 10:48:55updated45mariajomariajo2012-08-26 10:47:15+00:002012-08-26 10:47:15updated44mariajomariajo2012-08-26 10:44:06+00:002012-08-26 10:44:06updated43mariajomariajo2012-08-26 10:26:18+00:002012-08-26 10:26:18updated42Återskapade tidigare version ##20120615T081942ZredaktorRedaktör2012-06-15 09:07:10+00:002012-06-15 09:07:10updated41mariomario2012-06-15 08:42:25+00:002012-06-15 08:42:25updated40mariomario2012-06-15 08:39:30+00:002012-06-15 08:39:30updated39mariomario2012-06-15 08:37:55+00:002012-06-15 08:37:55updated38mariomario2012-06-15 08:36:25+00:002012-06-15 08:36:25updated37mariomario2012-06-15 08:36:08+00:002012-06-15 08:36:08updated36mariomario2012-06-15 08:29:07+00:002012-06-15 08:29:07updated35Återskapade tidigare version ##20120615T072322ZredaktorRedaktör2012-06-15 08:19:42+00:002012-06-15 08:19:42updated34mariomario2012-06-15 08:09:11+00:002012-06-15 08:09:11updated33martinpMartin Anmark2012-06-15 07:23:22+00:002012-06-15 07:23:22updated32karolinewhKaroline Wallbeck-Hallgren2012-05-22 20:03:33+00:002012-05-22 20:03:33updated31karolinewhKaroline Wallbeck-Hallgren2012-05-22 19:32:45+00:002012-05-22 19:32:45updated30ceciliahCecilia Hulin2012-05-07 19:16:06+00:002012-05-07 19:16:06updated29redaktorRedaktör2012-03-05 10:25:14+00:002012-03-05 10:25:14updated28redaktorRedaktör2012-03-05 10:24:26+00:002012-03-05 10:24:26updated27lisamarielLisamarie Lind2012-01-09 10:28:06+00:002012-01-09 10:28:06updated26ceciliahCecilia Hulin2012-01-08 17:56:11+00:002012-01-08 17:56:11updated25redaktorRedaktör2011-08-25 19:17:46+00:002011-08-25 19:17:46updated24redaktorRedaktör2011-08-25 19:17:39+00:002011-08-25 19:17:39updated23redaktorRedaktör2011-08-25 19:17:19+00:002011-08-25 19:17:19updated22redaktorRedaktör2011-08-25 19:16:48+00:002011-08-25 19:16:48updated21redaktorRedaktör2011-08-25 19:16:05+00:002011-08-25 19:16:05updated20redaktorRedaktör2011-08-25 19:15:35+00:002011-08-25 19:15:35updated19redaktorRedaktör2011-08-25 19:15:26+00:002011-08-25 19:15:26updated18redaktorRedaktör2011-08-25 19:14:58+00:002011-08-25 19:14:58updated17redaktorRedaktör2011-08-25 19:12:52+00:002011-08-25 19:12:52updated16redaktorRedaktör2011-08-25 19:12:41+00:002011-08-25 19:12:41updated15redaktorRedaktör2011-08-24 09:13:14+00:002011-08-24 09:13:14updated14martinpMartin Anmark2011-08-22 22:55:27+00:002011-08-22 22:55:27updated13Added tag - aktuelltmartinpMartin Anmark2011-08-22 22:54:58+00:002011-08-22 22:54:58addTag12Removed tag - hotmartinpMartin Anmark2011-08-22 22:54:54+00:002011-08-22 22:54:54removeTag11martinpMartin Anmark2011-08-22 19:21:59+00:002011-08-22 19:21:59updated10Martin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:19:39+00:002011-08-22 19:19:39updated9Martin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:17:52+00:002011-08-22 19:17:52updated8Martin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:15:50+00:002011-08-22 19:15:50updated7Added tag - hotMartin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:14:04+00:002011-08-22 19:14:04addTag6Martin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:14:00+00:002011-08-22 19:14:00updated5Martin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:06:07+00:002011-08-22 19:06:07updated4redaktorRedaktör2011-08-22 13:43:30+00:002011-08-22 13:43:30updated3redaktorRedaktör2011-08-22 13:40:14+00:002011-08-22 13:40:14updated2First createdredaktorRedaktör2011-08-22 13:34:30+00:002011-08-22 13:34:30created1wiki2015-10-24T11:21:01+00:00groups/lemshagawiki/wiki/a6cafFalseMall lokal planering/groups/lemshagawiki/wiki/a6caf/Mall_lokal_planering.htmlRedaktör136 uppdateringarMall lokal planeringNär ni skapar en ny lokal planering ska ni döpa den enligt följande: <ämne - årskurs - namn på arbetsområdet>, t.ex Engelska - åk 7 - Engli...Falseredaktor2015-10-24T11:21:01+00:00lottanLotta Norell2013-02-04 11:51:17+00:002013-02-04 11:51:17updated14lottanLotta Norell2013-02-04 11:51:00+00:002013-02-04 11:51:00updated13lottanLotta Norell2013-01-15 13:26:22+00:002013-01-15 13:26:22updated12lottanLotta Norell2013-01-15 13:26:09+00:002013-01-15 13:26:09updated11lottanLotta Norell2012-08-24 11:02:12+00:002012-08-24 11:02:12updated10lottanLotta Norell2012-05-24 08:58:35+00:002012-05-24 08:58:35updated9martinpMartin Anmark2011-08-25 19:18:52+00:002011-08-25 19:18:52updated8redaktorRedaktör2011-08-25 19:12:21+00:002011-08-25 19:12:21updated7Added tag - aktuelltredaktorRedaktör2011-08-25 19:11:03+00:002011-08-25 19:11:03addTag6redaktorRedaktör2011-08-24 09:09:39+00:002011-08-24 09:09:39updated5redaktorRedaktör2011-08-24 09:08:25+00:002011-08-24 09:08:25updated4Added tag - guideredaktorRedaktör2011-08-24 09:07:01+00:002011-08-24 09:07:01addTag3redaktorRedaktör2011-08-24 09:04:26+00:002011-08-24 09:04:26updated2First createdredaktorRedaktör2011-08-24 09:03:11+00:002011-08-24 09:03:11created1wiki2013-02-04T11:51:17+00:00groups/lemshagawiki/wiki/1e65eFalseSkapa lokal planering/groups/lemshagawiki/wiki/1e65e/Skapa_lokal_planering.htmlLotta Norell14 uppdateringarSkapa lokal planering Denna videoguide visar hur man skapar en lokal planering. [lokal_planering.mov] Klicka här för att komma till mallen för lokal planering. ...Falselottan2013-02-04T11:51:17+00:00Removed tag - hotredaktorRedaktör2011-08-22 22:54:27+00:002011-08-22 22:54:27removeTag52Added tag - hotredaktorRedaktör2011-08-22 08:06:57+00:002011-08-22 08:06:57addTag51redaktorRedaktör2011-07-03 23:49:05+00:002011-07-03 23:49:05updated50redaktorRedaktör2011-07-03 23:48:38+00:002011-07-03 23:48:38updated49redaktorRedaktör2010-08-15 00:37:40+00:002010-08-15 00:37:40updated48redaktorRedaktör2010-08-15 00:37:04+00:002010-08-15 00:37:04updated47Minor editjonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-13 19:11:46+00:002010-08-13 19:11:46addTag46Removed tag - videoguidejonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-13 19:11:46+00:002010-08-13 19:11:46removeTag45jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 09:05:02+00:002010-08-08 09:05:02updated44jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 09:02:18+00:002010-08-08 09:02:18updated43jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 08:09:53+00:002010-08-08 08:09:53updated42jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 08:08:46+00:002010-08-08 08:08:46updated41jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 08:02:59+00:002010-08-08 08:02:59updated40jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 08:01:13+00:002010-08-08 08:01:13updated39redaktorRedaktör2010-06-20 13:33:45+00:002010-06-20 13:33:45updated38redaktorRedaktör2010-06-20 13:33:07+00:002010-06-20 13:33:07updated37redaktorRedaktör2010-06-19 10:43:53+00:002010-06-19 10:43:53updated36redaktorRedaktör2010-06-15 22:17:59+00:002010-06-15 22:17:59updated35redaktorRedaktör2010-06-15 06:42:28+00:002010-06-15 06:42:28updated34redaktorRedaktör2010-06-15 06:41:58+00:002010-06-15 06:41:58updated33redaktorRedaktör2010-06-15 06:40:33+00:002010-06-15 06:40:33updated32Added tag - aktuelltredaktorRedaktör2010-03-04 10:44:27+00:002010-03-04 10:44:27addTag31redaktorRedaktör2010-03-04 10:43:32+00:002010-03-04 10:43:32updated30redaktorRedaktör2010-03-04 10:43:05+00:002010-03-04 10:43:05updated29redaktorRedaktör2010-03-04 10:42:45+00:002010-03-04 10:42:45updated28redaktorRedaktör2010-03-04 10:42:08+00:002010-03-04 10:42:08updated27redaktorRedaktör2010-03-04 10:41:34+00:002010-03-04 10:41:34updated26redaktorRedaktör2010-03-04 10:40:24+00:002010-03-04 10:40:24updated25redaktorRedaktör2010-03-04 10:39:09+00:002010-03-04 10:39:09updated24redaktorRedaktör2010-03-04 10:37:16+00:002010-03-04 10:37:16updated23redaktorRedaktör2010-03-04 10:34:43+00:002010-03-04 10:34:43updated22redaktorRedaktör2010-03-04 10:33:05+00:002010-03-04 10:33:05updated21redaktorRedaktör2010-03-04 10:29:19+00:002010-03-04 10:29:19updated20redaktorRedaktör2010-03-04 10:28:56+00:002010-03-04 10:28:56updated19redaktorRedaktör2010-03-04 10:28:01+00:002010-03-04 10:28:01updated18redaktorRedaktör2010-03-04 10:26:10+00:002010-03-04 10:26:10updated17redaktorRedaktör2010-03-04 10:25:29+00:002010-03-04 10:25:29updated16redaktorRedaktör2010-03-04 10:25:05+00:002010-03-04 10:25:05updated15redaktorRedaktör2010-03-04 10:16:38+00:002010-03-04 10:16:38updated14redaktorRedaktör2010-03-04 09:20:41+00:002010-03-04 09:20:41updated13redaktorRedaktör2010-03-04 09:16:42+00:002010-03-04 09:16:42updated12redaktorRedaktör2010-03-04 09:00:30+00:002010-03-04 09:00:30updated11redaktorRedaktör2010-03-04 08:56:45+00:002010-03-04 08:56:45updated10redaktorRedaktör2010-03-04 08:55:43+00:002010-03-04 08:55:43updated9redaktorRedaktör2010-03-04 08:55:25+00:002010-03-04 08:55:25updated8redaktorRedaktör2010-03-04 08:55:05+00:002010-03-04 08:55:05updated7redaktorRedaktör2010-03-04 08:54:57+00:002010-03-04 08:54:57updated6Added tag - guideredaktorRedaktör2010-03-04 08:48:24+00:002010-03-04 08:48:24addTag5Removed tag - guiderredaktorRedaktör2010-03-04 08:48:22+00:002010-03-04 08:48:22removeTag4Added tag - videoguideredaktorRedaktör2010-03-04 08:48:13+00:002010-03-04 08:48:13addTag3Added tag - guiderredaktorRedaktör2010-03-04 08:48:09+00:002010-03-04 08:48:09addTag2First additionredaktorRedaktör2010-03-04 08:45:12+00:002010-03-04 08:45:12created1wiki2011-07-03T23:49:05+00:00groups/lemshagawiki/wiki/86b3eFalseGuider & hjälp - Innehållsförteckning/groups/lemshagawiki/wiki/86b3e/Guider__hjalp__Innehallsforteckning.htmlRedaktör52 uppdateringarGuider &amp; hjälp - Innehållsförteckning Här samlar vi länkar till de guider vi fortlöpande skapar för våra digitala verktyg. De går också att hitta via den lilla sökrutan uppe till hög...Falseredaktor2011-07-03T23:49:05+00:00aktuellt/groups/lemshagawiki/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/lemshagawiki/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeSenaste ändringarRecentChangesListUppdateringar?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/lemshagawiki/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search