Taggar

Matematik år 2 Grundbok Pixel 2A/B

Ämne/Ämnen: Matematik
Elevgrupp: Uranus röd och grön
Ansvarig/Ansvariga: LisaMarie Lind & Annica Kjell

När? Läsåret 2010/2011


Vad?


Frågeställning (och följdfrågor):
Vad är de fyra räknesätten?

Förmågor som eleven skall utveckla och kunna använda:
Problemlösning enskilt och i grupp i olika vardagliga elevnära situationer:

Subtraktion:
Kunna använda subtraktion i olika vardagliga sammanhang, gruppera i tio, subtraktion av hela tiotal,
Symmetri:
Skapa symmetriska figurer, symmetri i vardagslivet, peka ut symmetrilinjen, symmetrilinjer i symboler,


Dubbelt och hälften:
Dubbelt och hälften i vardagen, dubbelt av antal, dubbelt vid symmetri, dubbelt kopplat till penningsummor, hälften av en linje, hälften av tiotal och ental,
Geometri:
Namn på egenskaper på sylindrar, rätblock, klot och pyramider, känna igen formera i vardagslivet och på bilder, rita tredimensionella kroppar, beskriva hörn, kanter och sidoytor, bygga tredimensionella kroppar med pappersmallar, känna igen tredimensionella former, föreställa sig en sida av ett tredimensionellt föremål, sidoytor i tredimensionella figurer, tolka bilder av staplar, överföra från tredimensionellt till två dimensionellt, enkel beräkning av volym genom räkning av tärningar som får uttrycka volym,


Area:
Mäta ytor med olika informella mätenheter, jämföra ytor, bestämma area genom räkning av rutor, bestämma area på ett rutnät, area som räkning av rutor, att figurer som är olika kan ha samma area, rektanglars area,


Statistik:
Samla, sortera och illustrera data med streck, tabeller och stapeldiagram, jämför en egen undersökning, göra stapeldiagram, längdmätning, jämförelse, läsa av stapeldiagram och tabell.
Flersiffriga tal:
Siffervärde och talvärde, skriva tal i utvecklad form, muntlig räkning till tusen, skriva tresiffriga tal i utvecklad form, positionssystemet, betydelsen av talet noll, platsvärde, addition av flersiffriga tal, olika uttryck för tal, addition av flersiffriga tal med tiotals övergång, utveckla och presentera egna metoder, uppdelning av tal i ental, tiotal och hundratal, uttrycka tal med penningsummor, hoppa på en tallinje, subtraktion av tresiffriga tal, köpa och sälja, subtraktion med växling av tior.
Längd och vikt:


Att mäta i vardagliga situationer, vikt och längd, mätning som jämförelse, längdmätning, meter och centimeter, placering på tallinje, omvandling från m till cm, vikt i vardagen, tusenkamrater, sortera tal efter storlek, jämförelse av vikt.
Tid: v.5-6-(7)


Tid i olika praktiska situationer, tid och tidsintervaller, läsa av och skriva tid både analogt och digitalt, tid dygnet runt, mätning av tidsförlopp, minut som mätenhet för tid, olika tid angivelser analogt, digital och muntligt.


Vad är tid? Kan man mäta tid på olika sätt? Hur ser vi tid? Kan vi höra tid? Hur kan vi uppleva tid med våra sinnen? Vi gör en reggiosamling och samtalar kring detta. Först får alla skriva själva på ett papper och sedan diskuterar vi vad alla har skrivit och tänkt tillsammans. Vi samlar allas tankar på ett stort skrivblock som vi sätter upp i klassrummet för att visualisera allas tankar.


Målen med detta område är att eleverna ska få öva sig i att uttrycka tidsangivelser muntligt och skriftligt, analogt och digitalt. De ska också lära sig att vi delar in dygnet i 2x12 timmar och hur man läser av minuter. De ska också få experimentera med tidsintervaller.
I veckans läxa får eleverna i uppgift att skriva ned vilka olika tidpunkter de äter mat.
Känguru

Innehåll:
Matematiska områden:
 • Talområdet 0- 100 – subtraktion
 • Symmetri
 • Dubbelt och hälften
 • Geometriska kroppar
 • Area
 • Jämna tal och udda tal
 • Statistik
 • Flersiffriga tal
 • Längd och vikt
 • Tid
 • Multiplikation
 • Division
 • Köpa och sälja
 • Bråk
 • Koordinatsystem


Varför?


Målen i Läroplanen- och kursplanen (strävansmål):
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven

– utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer,

– inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och verksamheter och får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder inom matematiken utvecklats och använts,

– inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer,

– utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande,

– utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen,

– utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska modellernas förutsättningar, begränsningar och användning,

– utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter.

På vilket sätt synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Boken innehåller samtalsbilder där vi får resonera och lyssna till varandras olika teorier och räknestrategier. Boken innehåller även övningar med praktisk matematik

Detta kommer att bedömas:
Vi lyssnar fortlöpande på barnens resonemang då vi samtalar om matematik, vi har efter varje område ett diagnostiskt prov. Vi vill även att barnen ska kunna uttrycka sig genom ett matematiskt språk.
Sammanhang och aktualitet:


Hur?

Tillsammans med eleverna:
Vi arbetar med praktisk matematik i form av räkneramsor, räknestrategier, räknesagor, samt praktisk genomgång av alla nya matematiska områden.

Hur ska vi arbeta?
Vi arbetar kapitelvis i vår mattebok Pixel 1B, 2A/B.
Vi prövar och analyserar olika sätt att tänka och reflektera i samlingar. Vi diskuterar olika räknestrategier och tillvägagångssätt. Vi leker, ritar och upplever matematik genom många olika praktiska övningar kopplade till elevernas vardag.

Ett projekt har varit att inreda ett eget rum utifrån en begränsad budget. Eleverna har fått välja möbler utifrån möbelkataloger där de också har fått leta priser, slå i index, addera, subtrahera, summera och använda miniräknare. I projektet har vi tränat på mellanled, tiotal, hundratal och tusental. Eleverna har också diskuterat begrepp som rimlighet respektive billigt och dyrt. Projektet kopplades direkt till elevernas vardag och verklighet där problemlösning, gestaltning och logiska resonemang kopplats till att både muntligt och skriftligt argumentera för sitt egna tänkande. Eleverna har också på ett naturligt sätt kommit i kontakt och utvecklat förståelse för talsortsräkning.

Inom området area har vi tillsammans mätt olika ytor med hjälp av ostandardiserade mätenheter. Vi har mätt olika saker i förhållande/med olika saker. Eleverna har fått rita altaner till hus i form av kvadrater på ett rutigt papper och de har även fått rita sina fötter och rita av en kropp på ett rutat papper. Området area skapar också en naturlig ingång till multiplikation. Eleverna har fått prova Geo-bräden för att se, uppleva och utveckla en grund för multiplikation.

Varje dag i samling och inför rast pratar vi och visar klockan såväl den digitala som den analoga. Vi visar och pratar om olika sätt att säga tid på.

Varje dag i samlingen tränar vi tio-kompisarna under en kort stund för att det verkligen ska sitta.
Vi pratar också matte i samlingen i form av muntlig problemlösning såväl självständigt som i grupp.


Hur ska vi redovisa?

Genom att eleverna har fått strukturera sina egna tankekartor utifrån behov i ett rum. Sedan har vi klippt och klistrat ut bilder på möbler med dess priser. Efter det har eleverna fått skriva egna inköpslistor och summerat alla inköp.


Vilka omfattas av projektet?


Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Tolkning och eventuell omformulering av mål och betygskriterier i matrisen, samtliga inblandade ska förstå vad som står i den.

Utvärdering

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med


Pedagogisk dokumentation:

Länktips:

Kommentarer

/groups/lemshagawiki/search/index.rss?tag=aktuelltlist/groups/lemshagawiki/search/?tag=aktuelltAktuelltHotListaktuellt?tag=aktuellt4/groups/lemshagawiki/sidebar/HotListmarinabMarina Bakeeva2016-01-24 15:35:45+00:002016-01-24 15:35:45updated108redaktorRedaktör2015-08-21 10:37:03+00:002015-08-21 10:37:03updated107weilWei Larsson2015-08-21 10:16:27+00:002015-08-21 10:16:27updated106weilWei Larsson2015-08-21 10:16:12+00:002015-08-21 10:16:12updated105weilWei Larsson2015-08-21 10:13:33+00:002015-08-21 10:13:33updated104weilWei Larsson2015-08-21 10:11:38+00:002015-08-21 10:11:38updated103weilWei Larsson2015-08-21 10:11:22+00:002015-08-21 10:11:22updated102redaktorRedaktör2015-08-17 07:00:04+00:002015-08-17 07:00:04updated101redaktorRedaktör2015-08-17 06:55:45+00:002015-08-17 06:55:45updated100josefinerJosefine Rejler2015-03-01 19:47:47+00:002015-03-01 19:47:47updated99madeleinetMadeleine Theander2014-11-27 08:42:25+00:002014-11-27 08:42:25updated98madeleinetMadeleine Theander2014-11-27 08:42:14+00:002014-11-27 08:42:14updated97marinabMarina Bakeeva2014-10-24 09:08:28+00:002014-10-24 09:08:28updated96josefinerJosefine Rejler2014-09-16 19:31:18+00:002014-09-16 19:31:18updated95ceciliahCecilia Hulin2014-08-19 16:21:43+00:002014-08-19 16:21:43updated94redaktorRedaktör2014-03-27 21:24:28+00:002014-03-27 21:24:28updated93redaktorRedaktör2014-03-27 21:23:36+00:002014-03-27 21:23:36updated92marinabMarina Bakeeva2014-01-25 07:18:13+00:002014-01-25 07:18:13updated91redaktorRedaktör2013-11-21 08:37:39+00:002013-11-21 08:37:39updated90redaktorRedaktör2013-11-21 08:33:36+00:002013-11-21 08:33:36updated89madelenelMadelene Larsson2013-11-04 17:56:01+00:002013-11-04 17:56:01updated88mariemMarie Moberg2013-10-17 20:08:34+00:002013-10-17 20:08:34updated87redaktorRedaktör2013-09-24 17:00:04+00:002013-09-24 17:00:04updated86mariomario2013-09-22 19:56:48+00:002013-09-22 19:56:48updated85mariomario2013-09-22 19:12:30+00:002013-09-22 19:12:30updated84madelenelMadelene Larsson2013-09-04 10:34:04+00:002013-09-04 10:34:04updated83madelenelMadelene Larsson2013-08-28 06:57:09+00:002013-08-28 06:57:09updated82mariajomariajo2013-03-26 08:32:52+00:002013-03-26 08:32:52updated81josefinerJosefine Rejler2013-01-12 15:41:38+00:002013-01-12 15:41:38updated80Removed tag - 2012 solengottisoGottis Olofsson2012-09-09 21:17:01+00:002012-09-09 21:17:01removeTag79Added tag - 2012 solengottisoGottis Olofsson2012-08-26 19:50:12+00:002012-08-26 19:50:12addTag78gottisoGottis Olofsson2012-08-26 19:16:07+00:002012-08-26 19:16:07updated77redaktorRedaktör2012-06-17 13:44:34+00:002012-06-17 13:44:34updated76jonwJon Widmark - Mediepedagog2012-06-15 17:56:39+00:002012-06-15 17:56:39updated75jonwJon Widmark - Mediepedagog2012-06-15 17:54:15+00:002012-06-15 17:54:15updated74jonwJon Widmark - Mediepedagog2012-06-15 17:54:00+00:002012-06-15 17:54:00updated73redaktorRedaktör2012-03-05 10:09:28+00:002012-03-05 10:09:28updated72mariajomariajo2011-10-05 12:53:48+00:002011-10-05 12:53:48updated71marianMaria Niläng2011-10-05 12:50:33+00:002011-10-05 12:50:33updated70redaktorRedaktör2011-08-24 09:14:31+00:002011-08-24 09:14:31updated69redaktorRedaktör2011-08-22 21:48:12+00:002011-08-22 21:48:12updated68martinpMartin Anmark2011-08-22 19:25:40+00:002011-08-22 19:25:40updated67redaktorRedaktör2011-08-21 00:23:19+00:002011-08-21 00:23:19updated66redaktorRedaktör2011-08-21 00:22:25+00:002011-08-21 00:22:25updated65jonwJon Widmark - Mediepedagog2011-08-18 10:32:53+00:002011-08-18 10:32:53updated64Added tag - aktuelltredaktorRedaktör2011-07-04 00:49:24+00:002011-07-04 00:49:24addTag63Removed tag - aktuelltredaktorRedaktör2011-07-03 17:16:08+00:002011-07-03 17:16:08removeTag62redaktorRedaktör2011-06-27 08:00:39+00:002011-06-27 08:00:39updated61madelenelMadelene Larsson2011-05-29 17:40:49+00:002011-05-29 17:40:49updated60mariemMarie Moberg2011-01-13 15:08:09+00:002011-01-13 15:08:09updated59redaktorRedaktör2010-10-05 17:30:26+00:002010-10-05 17:30:26updated58lisamarielLisamarie Lind2010-09-13 14:42:31+00:002010-09-13 14:42:31updated57Added tag - lokal planeringjonwJon Widmark - Mediepedagog2010-09-11 10:44:50+00:002010-09-11 10:44:50addTag56Removed tag - lokala planeringarjonwJon Widmark - Mediepedagog2010-09-11 10:44:46+00:002010-09-11 10:44:46removeTag55jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-23 14:30:16+00:002010-08-23 14:30:16updated54patrikePatrik Bohjort2010-08-20 07:25:15+00:002010-08-20 07:25:15updated53Added tag - lokala planeringarmariajMaria Jones2010-08-19 13:39:37+00:002010-08-19 13:39:37addTag52Beskriv dina förändringar härmariajMaria Jones2010-08-19 13:39:37+00:002010-08-19 13:39:37updated51mariajMaria Jones2010-08-19 13:38:48+00:002010-08-19 13:38:48updated50ceciliahCecilia Hulin2010-08-19 09:05:13+00:002010-08-19 09:05:13updated49redaktorRedaktör2010-08-13 20:34:47+00:002010-08-13 20:34:47updated48redaktorRedaktör2010-08-13 18:53:15+00:002010-08-13 18:53:15updated47redaktorRedaktör2010-08-13 18:51:23+00:002010-08-13 18:51:23updated46redaktorRedaktör2010-08-13 18:50:12+00:002010-08-13 18:50:12updated45redaktorRedaktör2010-08-13 18:49:15+00:002010-08-13 18:49:15updated44redaktorRedaktör2010-08-13 17:38:45+00:002010-08-13 17:38:45updated43redaktorRedaktör2010-08-13 17:37:18+00:002010-08-13 17:37:18updated42redaktorRedaktör2010-08-13 17:32:59+00:002010-08-13 17:32:59updated41jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-05 08:56:14+00:002010-08-05 08:56:14updated40jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-05 08:54:34+00:002010-08-05 08:54:34updated39jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-05 08:52:06+00:002010-08-05 08:52:06updated38jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-05 08:37:38+00:002010-08-05 08:37:38updated37redaktorRedaktör2010-06-28 13:56:17+00:002010-06-28 13:56:17updated36redaktorRedaktör2010-06-28 13:52:52+00:002010-06-28 13:52:52updated35redaktorRedaktör2010-05-05 14:40:42+00:002010-05-05 14:40:42updated34redaktorRedaktör2010-05-05 14:40:37+00:002010-05-05 14:40:37updated33redaktorRedaktör2010-02-06 09:37:03+00:002010-02-06 09:37:03updated32redaktorRedaktör2010-02-06 09:36:42+00:002010-02-06 09:36:42updated31redaktorRedaktör2010-02-05 20:13:23+00:002010-02-05 20:13:23updated30martinpMartin Anmark2010-02-05 20:01:56+00:002010-02-05 20:01:56updated29martinpMartin Anmark2010-02-05 20:00:21+00:002010-02-05 20:00:21updated28martinpMartin Anmark2010-02-05 19:58:07+00:002010-02-05 19:58:07updated27martinpMartin Anmark2010-02-05 19:57:48+00:002010-02-05 19:57:48updated26Removed tag - lokala planeringarredaktorRedaktör2010-01-13 17:04:52+00:002010-01-13 17:04:52removeTag25Added tag - lokala planeringarredaktorRedaktör2010-01-10 19:02:19+00:002010-01-10 19:02:19addTag24redaktorRedaktör2010-01-09 22:15:17+00:002010-01-09 22:15:17updated23redaktorRedaktör2010-01-09 22:15:05+00:002010-01-09 22:15:05updated22redaktorRedaktör2009-12-26 13:32:56+00:002009-12-26 13:32:56updated21jonwJon Widmark - Mediepedagog2009-12-23 12:25:18+00:002009-12-23 12:25:18updated20redaktorRedaktör2009-12-17 12:45:41+00:002009-12-17 12:45:41updated19redaktorRedaktör2009-12-17 12:43:22+00:002009-12-17 12:43:22updated18redaktorRedaktör2009-12-15 10:11:03+00:002009-12-15 10:11:03updated17redaktorRedaktör2009-12-06 19:41:59+00:002009-12-06 19:41:59updated16redaktorRedaktör2009-12-06 12:55:04+00:002009-12-06 12:55:04updated15redaktorRedaktör2009-12-03 07:34:34+00:002009-12-03 07:34:34updated14redaktorRedaktör2009-12-03 07:34:21+00:002009-12-03 07:34:21updated13redaktorRedaktör2009-12-03 07:17:18+00:002009-12-03 07:17:18updated12redaktorRedaktör2009-12-02 23:14:26+00:002009-12-02 23:14:26updated11redaktorRedaktör2009-12-02 23:11:00+00:002009-12-02 23:11:00updated10redaktorRedaktör2009-12-02 23:10:02+00:002009-12-02 23:10:02updated9redaktorRedaktör2009-12-02 22:57:59+00:002009-12-02 22:57:59updated8redaktorRedaktör2009-12-02 22:48:55+00:002009-12-02 22:48:55updated7redaktorRedaktör2009-12-02 22:11:30+00:002009-12-02 22:11:30updated6redaktorRedaktör2009-12-02 22:06:28+00:002009-12-02 22:06:28updated5redaktorRedaktör2009-12-02 22:05:19+00:002009-12-02 22:05:19updated4Added tag - aktuelltredaktorRedaktör2009-12-02 20:36:45+00:002009-12-02 20:36:45addTag3redaktorRedaktör2009-12-02 20:26:27+00:002009-12-02 20:26:27updated2First additionredaktorRedaktör2009-12-02 20:25:51+00:002009-12-02 20:25:51created1wiki2016-01-24T15:35:45+00:00groups/lemshagawiki/wiki/2a508FalseLokala planeringar-Alla ämnen/groups/lemshagawiki/wiki/2a508/Lokala_planeringarAlla_amnen.htmlMarina Bakeeva108 uppdateringarLokala planeringar-Alla ämnen [image] åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 ...Falsemarinab2016-01-24T15:35:45+00:00redaktorRedaktör2015-10-24 11:21:01+00:002015-10-24 11:21:01updated136redaktorRedaktör2015-10-24 11:17:34+00:002015-10-24 11:17:34updated135redaktorRedaktör2015-10-24 11:16:58+00:002015-10-24 11:16:58updated134redaktorRedaktör2015-10-21 11:00:58+00:002015-10-21 11:00:58updated133redaktorRedaktör2015-10-21 10:59:27+00:002015-10-21 10:59:27updated132Återskapade tidigare version ##20150814T124808ZredaktorRedaktör2015-10-21 10:55:17+00:002015-10-21 10:55:17updated131Återskapade tidigare version ##20150814T124808ZredaktorRedaktör2015-10-20 13:16:17+00:002015-10-20 13:16:17updated130Removed tag - merkuriuscarolinebCaroline Bergengren2015-10-20 13:15:37+00:002015-10-20 13:15:37removeTag129carolinebCaroline Bergengren2015-10-14 12:03:43+00:002015-10-14 12:03:43updated128Added tag - merkuriushenrikfHenrik Forselius2015-10-14 12:02:36+00:002015-10-14 12:02:36addTag127Added tag - 2015-2016henrikfHenrik Forselius2015-10-14 12:02:29+00:002015-10-14 12:02:29addTag126henrikfHenrik Forselius2015-08-19 17:56:06+00:002015-08-19 17:56:06updated125ceciliaheCecilia Högsveden-East2015-08-17 07:18:54+00:002015-08-17 07:18:54updated124redaktorRedaktör2015-08-14 12:48:08+00:002015-08-14 12:48:08updated123redaktorRedaktör2015-08-14 12:47:53+00:002015-08-14 12:47:53updated122redaktorRedaktör2015-08-14 12:47:13+00:002015-08-14 12:47:13updated121redaktorRedaktör2015-08-14 12:45:46+00:002015-08-14 12:45:46updated120redaktorRedaktör2015-08-14 12:45:08+00:002015-08-14 12:45:08updated119redaktorRedaktör2015-08-14 12:42:54+00:002015-08-14 12:42:54updated118redaktorRedaktör2015-08-14 12:40:45+00:002015-08-14 12:40:45updated117redaktorRedaktör2015-08-14 12:40:00+00:002015-08-14 12:40:00updated116redaktorRedaktör2015-08-14 12:37:08+00:002015-08-14 12:37:08updated115redaktorRedaktör2015-08-14 12:34:10+00:002015-08-14 12:34:10updated114Återskapade tidigare version ##20150410T172455ZredaktorRedaktör2015-08-12 14:28:28+00:002015-08-12 14:28:28updated113malinbMalin Bengtsson2015-08-12 14:17:50+00:002015-08-12 14:17:50updated112malinbMalin Bengtsson2015-08-12 14:17:27+00:002015-08-12 14:17:27updated111malinbMalin Bengtsson2015-08-12 14:17:23+00:002015-08-12 14:17:23updated110malinbMalin Bengtsson2015-08-12 14:13:22+00:002015-08-12 14:13:22updated109redaktorRedaktör2015-06-16 11:55:26+00:002015-06-16 11:55:26updated108annicakAnnica Kjell2015-05-17 13:26:48+00:002015-05-17 13:26:48updated107Återskapade tidigare version ##20141204T115738ZredaktorRedaktör2015-04-10 17:24:55+00:002015-04-10 17:24:55updated106camillamCamilla Mauritzson2015-04-01 08:34:16+00:002015-04-01 08:34:16updated105camillamCamilla Mauritzson2015-04-01 08:33:00+00:002015-04-01 08:33:00updated104josefinerJosefine Rejler2015-03-01 19:47:28+00:002015-03-01 19:47:28updated103Återskapade tidigare version ##20140327T213937ZsivlkSiv Lindman-Kull2014-12-04 11:57:38+00:002014-12-04 11:57:38updated102ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:57:50+00:002014-10-27 14:57:50updated101ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:56:44+00:002014-10-27 14:56:44updated100ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:53:57+00:002014-10-27 14:53:57updated99ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:46:29+00:002014-10-27 14:46:29updated98ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:45:17+00:002014-10-27 14:45:17updated97ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:39:26+00:002014-10-27 14:39:26updated96marinabMarina Bakeeva2014-10-15 09:01:46+00:002014-10-15 09:01:46updated95Återskapade tidigare version ##20140817T232455ZredaktorRedaktör2014-10-10 19:20:24+00:002014-10-10 19:20:24updated94madeleinetMadeleine Theander2014-10-06 17:53:38+00:002014-10-06 17:53:38updated93mariomario2014-10-06 16:59:05+00:002014-10-06 16:59:05updated92josefinerJosefine Rejler2014-09-01 07:41:02+00:002014-09-01 07:41:02updated91patrikbPatrik Bohjort2014-08-17 23:24:55+00:002014-08-17 23:24:55updated90redaktorRedaktör2014-03-27 21:39:37+00:002014-03-27 21:39:37updated89annicakAnnica Kjell2014-03-24 13:53:56+00:002014-03-24 13:53:56updated88redaktorRedaktör2014-03-06 13:03:04+00:002014-03-06 13:03:04updated87madelenelMadelene Larsson2014-03-02 19:55:39+00:002014-03-02 19:55:39updated86marinabMarina Bakeeva2014-01-24 17:30:45+00:002014-01-24 17:30:45updated85madelenelMadelene Larsson2014-01-16 14:50:36+00:002014-01-16 14:50:36updated84madelenelMadelene Larsson2013-11-29 07:28:10+00:002013-11-29 07:28:10updated83madelenelMadelene Larsson2013-11-04 17:40:47+00:002013-11-04 17:40:47updated82madelenelMadelene Larsson2013-11-04 17:40:42+00:002013-11-04 17:40:42updated81madelenelMadelene Larsson2013-09-08 19:32:12+00:002013-09-08 19:32:12updated80redaktorRedaktör2013-08-28 20:00:33+00:002013-08-28 20:00:33updated79redaktorRedaktör2013-08-13 18:52:32+00:002013-08-13 18:52:32updated78ceciliahCecilia Hulin2013-05-16 19:09:30+00:002013-05-16 19:09:30updated77lottanLotta Norell2013-05-13 12:54:58+00:002013-05-13 12:54:58updated76madeleineluMadeleine Lundholm2013-04-16 09:47:16+00:002013-04-16 09:47:16updated75madelenelMadelene Larsson2013-02-10 20:28:36+00:002013-02-10 20:28:36updated74lottanLotta Norell2012-11-14 15:13:39+00:002012-11-14 15:13:39updated73redaktorRedaktör2012-08-29 08:51:14+00:002012-08-29 08:51:14updated72redaktorRedaktör2012-08-29 08:48:14+00:002012-08-29 08:48:14updated71redaktorRedaktör2012-08-29 08:47:51+00:002012-08-29 08:47:51updated70redaktorRedaktör2012-08-29 08:44:45+00:002012-08-29 08:44:45updated69redaktorRedaktör2012-08-29 08:43:57+00:002012-08-29 08:43:57updated68redaktorRedaktör2012-08-29 08:42:54+00:002012-08-29 08:42:54updated67redaktorRedaktör2012-08-29 08:41:31+00:002012-08-29 08:41:31updated66redaktorRedaktör2012-08-29 08:40:16+00:002012-08-29 08:40:16updated65redaktorRedaktör2012-08-29 08:39:17+00:002012-08-29 08:39:17updated64redaktorRedaktör2012-08-29 08:34:14+00:002012-08-29 08:34:14updated63redaktorRedaktör2012-08-29 08:32:40+00:002012-08-29 08:32:40updated62redaktorRedaktör2012-08-28 14:17:47+00:002012-08-28 14:17:47updated61redaktorRedaktör2012-08-28 14:17:30+00:002012-08-28 14:17:30updated60redaktorRedaktör2012-08-28 14:16:09+00:002012-08-28 14:16:09updated59redaktorRedaktör2012-08-28 14:15:20+00:002012-08-28 14:15:20updated58redaktorRedaktör2012-08-28 14:12:44+00:002012-08-28 14:12:44updated57mariajomariajo2012-08-26 14:53:43+00:002012-08-26 14:53:43updated56mariajomariajo2012-08-26 13:52:03+00:002012-08-26 13:52:03updated55Removed tag - 2012-2013mariajomariajo2012-08-26 13:51:57+00:002012-08-26 13:51:57removeTag54Removed tag - merkuriusmariajomariajo2012-08-26 13:51:52+00:002012-08-26 13:51:52removeTag53mariajomariajo2012-08-26 13:42:49+00:002012-08-26 13:42:49updated52mariajomariajo2012-08-26 11:40:50+00:002012-08-26 11:40:50updated51mariajomariajo2012-08-26 11:26:59+00:002012-08-26 11:26:59updated50mariajomariajo2012-08-26 11:24:57+00:002012-08-26 11:24:57updated49Added tag - merkuriusmariajomariajo2012-08-26 11:21:43+00:002012-08-26 11:21:43addTag48Added tag - 2012-2013mariajomariajo2012-08-26 11:21:37+00:002012-08-26 11:21:37addTag47mariajomariajo2012-08-26 11:19:07+00:002012-08-26 11:19:07updated46mariajomariajo2012-08-26 10:48:55+00:002012-08-26 10:48:55updated45mariajomariajo2012-08-26 10:47:15+00:002012-08-26 10:47:15updated44mariajomariajo2012-08-26 10:44:06+00:002012-08-26 10:44:06updated43mariajomariajo2012-08-26 10:26:18+00:002012-08-26 10:26:18updated42Återskapade tidigare version ##20120615T081942ZredaktorRedaktör2012-06-15 09:07:10+00:002012-06-15 09:07:10updated41mariomario2012-06-15 08:42:25+00:002012-06-15 08:42:25updated40mariomario2012-06-15 08:39:30+00:002012-06-15 08:39:30updated39mariomario2012-06-15 08:37:55+00:002012-06-15 08:37:55updated38mariomario2012-06-15 08:36:25+00:002012-06-15 08:36:25updated37mariomario2012-06-15 08:36:08+00:002012-06-15 08:36:08updated36mariomario2012-06-15 08:29:07+00:002012-06-15 08:29:07updated35Återskapade tidigare version ##20120615T072322ZredaktorRedaktör2012-06-15 08:19:42+00:002012-06-15 08:19:42updated34mariomario2012-06-15 08:09:11+00:002012-06-15 08:09:11updated33martinpMartin Anmark2012-06-15 07:23:22+00:002012-06-15 07:23:22updated32karolinewhKaroline Wallbeck-Hallgren2012-05-22 20:03:33+00:002012-05-22 20:03:33updated31karolinewhKaroline Wallbeck-Hallgren2012-05-22 19:32:45+00:002012-05-22 19:32:45updated30ceciliahCecilia Hulin2012-05-07 19:16:06+00:002012-05-07 19:16:06updated29redaktorRedaktör2012-03-05 10:25:14+00:002012-03-05 10:25:14updated28redaktorRedaktör2012-03-05 10:24:26+00:002012-03-05 10:24:26updated27lisamarielLisamarie Lind2012-01-09 10:28:06+00:002012-01-09 10:28:06updated26ceciliahCecilia Hulin2012-01-08 17:56:11+00:002012-01-08 17:56:11updated25redaktorRedaktör2011-08-25 19:17:46+00:002011-08-25 19:17:46updated24redaktorRedaktör2011-08-25 19:17:39+00:002011-08-25 19:17:39updated23redaktorRedaktör2011-08-25 19:17:19+00:002011-08-25 19:17:19updated22redaktorRedaktör2011-08-25 19:16:48+00:002011-08-25 19:16:48updated21redaktorRedaktör2011-08-25 19:16:05+00:002011-08-25 19:16:05updated20redaktorRedaktör2011-08-25 19:15:35+00:002011-08-25 19:15:35updated19redaktorRedaktör2011-08-25 19:15:26+00:002011-08-25 19:15:26updated18redaktorRedaktör2011-08-25 19:14:58+00:002011-08-25 19:14:58updated17redaktorRedaktör2011-08-25 19:12:52+00:002011-08-25 19:12:52updated16redaktorRedaktör2011-08-25 19:12:41+00:002011-08-25 19:12:41updated15redaktorRedaktör2011-08-24 09:13:14+00:002011-08-24 09:13:14updated14martinpMartin Anmark2011-08-22 22:55:27+00:002011-08-22 22:55:27updated13Added tag - aktuelltmartinpMartin Anmark2011-08-22 22:54:58+00:002011-08-22 22:54:58addTag12Removed tag - hotmartinpMartin Anmark2011-08-22 22:54:54+00:002011-08-22 22:54:54removeTag11martinpMartin Anmark2011-08-22 19:21:59+00:002011-08-22 19:21:59updated10Martin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:19:39+00:002011-08-22 19:19:39updated9Martin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:17:52+00:002011-08-22 19:17:52updated8Martin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:15:50+00:002011-08-22 19:15:50updated7Added tag - hotMartin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:14:04+00:002011-08-22 19:14:04addTag6Martin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:14:00+00:002011-08-22 19:14:00updated5Martin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:06:07+00:002011-08-22 19:06:07updated4redaktorRedaktör2011-08-22 13:43:30+00:002011-08-22 13:43:30updated3redaktorRedaktör2011-08-22 13:40:14+00:002011-08-22 13:40:14updated2First createdredaktorRedaktör2011-08-22 13:34:30+00:002011-08-22 13:34:30created1wiki2015-10-24T11:21:01+00:00groups/lemshagawiki/wiki/a6cafFalseMall lokal planering/groups/lemshagawiki/wiki/a6caf/Mall_lokal_planering.htmlRedaktör136 uppdateringarMall lokal planeringNär ni skapar en ny lokal planering ska ni döpa den enligt följande: <ämne - årskurs - namn på arbetsområdet>, t.ex Engelska - åk 7 - Engli...Falseredaktor2015-10-24T11:21:01+00:00lottanLotta Norell2013-02-04 11:51:17+00:002013-02-04 11:51:17updated14lottanLotta Norell2013-02-04 11:51:00+00:002013-02-04 11:51:00updated13lottanLotta Norell2013-01-15 13:26:22+00:002013-01-15 13:26:22updated12lottanLotta Norell2013-01-15 13:26:09+00:002013-01-15 13:26:09updated11lottanLotta Norell2012-08-24 11:02:12+00:002012-08-24 11:02:12updated10lottanLotta Norell2012-05-24 08:58:35+00:002012-05-24 08:58:35updated9martinpMartin Anmark2011-08-25 19:18:52+00:002011-08-25 19:18:52updated8redaktorRedaktör2011-08-25 19:12:21+00:002011-08-25 19:12:21updated7Added tag - aktuelltredaktorRedaktör2011-08-25 19:11:03+00:002011-08-25 19:11:03addTag6redaktorRedaktör2011-08-24 09:09:39+00:002011-08-24 09:09:39updated5redaktorRedaktör2011-08-24 09:08:25+00:002011-08-24 09:08:25updated4Added tag - guideredaktorRedaktör2011-08-24 09:07:01+00:002011-08-24 09:07:01addTag3redaktorRedaktör2011-08-24 09:04:26+00:002011-08-24 09:04:26updated2First createdredaktorRedaktör2011-08-24 09:03:11+00:002011-08-24 09:03:11created1wiki2013-02-04T11:51:17+00:00groups/lemshagawiki/wiki/1e65eFalseSkapa lokal planering/groups/lemshagawiki/wiki/1e65e/Skapa_lokal_planering.htmlLotta Norell14 uppdateringarSkapa lokal planering Denna videoguide visar hur man skapar en lokal planering. [lokal_planering.mov] Klicka här för att komma till mallen för lokal planering. ...Falselottan2013-02-04T11:51:17+00:00Removed tag - hotredaktorRedaktör2011-08-22 22:54:27+00:002011-08-22 22:54:27removeTag52Added tag - hotredaktorRedaktör2011-08-22 08:06:57+00:002011-08-22 08:06:57addTag51redaktorRedaktör2011-07-03 23:49:05+00:002011-07-03 23:49:05updated50redaktorRedaktör2011-07-03 23:48:38+00:002011-07-03 23:48:38updated49redaktorRedaktör2010-08-15 00:37:40+00:002010-08-15 00:37:40updated48redaktorRedaktör2010-08-15 00:37:04+00:002010-08-15 00:37:04updated47Minor editjonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-13 19:11:46+00:002010-08-13 19:11:46addTag46Removed tag - videoguidejonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-13 19:11:46+00:002010-08-13 19:11:46removeTag45jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 09:05:02+00:002010-08-08 09:05:02updated44jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 09:02:18+00:002010-08-08 09:02:18updated43jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 08:09:53+00:002010-08-08 08:09:53updated42jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 08:08:46+00:002010-08-08 08:08:46updated41jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 08:02:59+00:002010-08-08 08:02:59updated40jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 08:01:13+00:002010-08-08 08:01:13updated39redaktorRedaktör2010-06-20 13:33:45+00:002010-06-20 13:33:45updated38redaktorRedaktör2010-06-20 13:33:07+00:002010-06-20 13:33:07updated37redaktorRedaktör2010-06-19 10:43:53+00:002010-06-19 10:43:53updated36redaktorRedaktör2010-06-15 22:17:59+00:002010-06-15 22:17:59updated35redaktorRedaktör2010-06-15 06:42:28+00:002010-06-15 06:42:28updated34redaktorRedaktör2010-06-15 06:41:58+00:002010-06-15 06:41:58updated33redaktorRedaktör2010-06-15 06:40:33+00:002010-06-15 06:40:33updated32Added tag - aktuelltredaktorRedaktör2010-03-04 10:44:27+00:002010-03-04 10:44:27addTag31redaktorRedaktör2010-03-04 10:43:32+00:002010-03-04 10:43:32updated30redaktorRedaktör2010-03-04 10:43:05+00:002010-03-04 10:43:05updated29redaktorRedaktör2010-03-04 10:42:45+00:002010-03-04 10:42:45updated28redaktorRedaktör2010-03-04 10:42:08+00:002010-03-04 10:42:08updated27redaktorRedaktör2010-03-04 10:41:34+00:002010-03-04 10:41:34updated26redaktorRedaktör2010-03-04 10:40:24+00:002010-03-04 10:40:24updated25redaktorRedaktör2010-03-04 10:39:09+00:002010-03-04 10:39:09updated24redaktorRedaktör2010-03-04 10:37:16+00:002010-03-04 10:37:16updated23redaktorRedaktör2010-03-04 10:34:43+00:002010-03-04 10:34:43updated22redaktorRedaktör2010-03-04 10:33:05+00:002010-03-04 10:33:05updated21redaktorRedaktör2010-03-04 10:29:19+00:002010-03-04 10:29:19updated20redaktorRedaktör2010-03-04 10:28:56+00:002010-03-04 10:28:56updated19redaktorRedaktör2010-03-04 10:28:01+00:002010-03-04 10:28:01updated18redaktorRedaktör2010-03-04 10:26:10+00:002010-03-04 10:26:10updated17redaktorRedaktör2010-03-04 10:25:29+00:002010-03-04 10:25:29updated16redaktorRedaktör2010-03-04 10:25:05+00:002010-03-04 10:25:05updated15redaktorRedaktör2010-03-04 10:16:38+00:002010-03-04 10:16:38updated14redaktorRedaktör2010-03-04 09:20:41+00:002010-03-04 09:20:41updated13redaktorRedaktör2010-03-04 09:16:42+00:002010-03-04 09:16:42updated12redaktorRedaktör2010-03-04 09:00:30+00:002010-03-04 09:00:30updated11redaktorRedaktör2010-03-04 08:56:45+00:002010-03-04 08:56:45updated10redaktorRedaktör2010-03-04 08:55:43+00:002010-03-04 08:55:43updated9redaktorRedaktör2010-03-04 08:55:25+00:002010-03-04 08:55:25updated8redaktorRedaktör2010-03-04 08:55:05+00:002010-03-04 08:55:05updated7redaktorRedaktör2010-03-04 08:54:57+00:002010-03-04 08:54:57updated6Added tag - guideredaktorRedaktör2010-03-04 08:48:24+00:002010-03-04 08:48:24addTag5Removed tag - guiderredaktorRedaktör2010-03-04 08:48:22+00:002010-03-04 08:48:22removeTag4Added tag - videoguideredaktorRedaktör2010-03-04 08:48:13+00:002010-03-04 08:48:13addTag3Added tag - guiderredaktorRedaktör2010-03-04 08:48:09+00:002010-03-04 08:48:09addTag2First additionredaktorRedaktör2010-03-04 08:45:12+00:002010-03-04 08:45:12created1wiki2011-07-03T23:49:05+00:00groups/lemshagawiki/wiki/86b3eFalseGuider & hjälp - Innehållsförteckning/groups/lemshagawiki/wiki/86b3e/Guider__hjalp__Innehallsforteckning.htmlRedaktör52 uppdateringarGuider &amp; hjälp - Innehållsförteckning Här samlar vi länkar till de guider vi fortlöpande skapar för våra digitala verktyg. De går också att hitta via den lilla sökrutan uppe till hög...Falseredaktor2011-07-03T23:49:05+00:00aktuellt/groups/lemshagawiki/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/lemshagawiki/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeSenaste ändringarRecentChangesListUppdateringar?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/lemshagawiki/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search