Taggar

SO - åk 9 - Val i Sverige 2010

Ämne/Ämnen: Samhällskunskap, Matematik och Media
Elevgrupp: Solen Röd och Solen Grön
Ansvarig/Ansvariga: Patrik, Kalle och Jon

När v 35-39Frågeställning (och följdfrågor):

Hur går ett val till i Sverige?
Hur påverkas mina åsikter av media ?


Förmågor som eleven skall utveckla och kunna använda:
Förmåga att argumentera och uttrycka ståndpunkter samt en tilltro till den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen.
Förmåga att reflektera över betydelsen för kultur och samhällsliv.
Förmåga och använda, utveckla och uttrycka matematik.
Förmågan att använda digital teknik

Matriser:
Ladda ner dokumentet "Val 2010-2011.pdf"

Innehåll (centrala begrepp/fakta/metoder/stoff):
Statistik, Insamling av fakta, bearbetning, gestaltning, demokrati, riksdag och regering, grundlag, kommun, landsting och debatt

Målen i Läroplanen- och kursplanen (strävansmål):

 • Utvecklar kunskaper om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle
 • Omfatta och praktiserar demokratins värdegrunder
 • Tillgodo gör sig kunskaper för att kunna agera i lokala frågor som är viktiga för ett hållbart samhälle
 • Inser värdet av och använder värdet av matematikens uttrycksformer
 • Utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska modellernas förutsättningar, begränsningar och användning
 • Grundläggande statiska begrepp och metoder för att samla in och hantera data och för att beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos statistiks information
 • utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen
 • Utveckla sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållande och kunna se kosekvenser av olika handlingsalternativ.

På vilket sätt synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Att praktiskt delta och genomföra en demokratisk process.
Att aktivt föra debatt vid köksbordet.
Integrera med närsamhälle via intervju och observation.

Detta kommer att bedömas:

Betygskriterier:

Godkända målen
Matte:

 • Kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram. (Olika källor)

 • Kunna procentbegreppet, räkna hur många procent av samt hur stor del av det hela.

 • Kunna omvandla mellan bråk, procent och decimalform.

SO:

 • Kunna förklara begrepp som riksdag, regering och grundlag

 • Kunna förklara hur en demokrati fungerar.

 • Kunna föra fram och diskutera sina politiska tankar i en debatt

Väl godkända målen
Matte:

 • Kunna göra matematiska/demokratiska tolkningar av vardagliga händelser eller situationer samt genomför och redovisar med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.

 • Kunna förstå matematikens betygelse i vår tid inom statistiken

 • Kunna använda ord, bilder och matematiska regler på ett sådant sätt så det är möjligt att följa, förstå och pröva det tankar som kommer till uttryck.

 • Kunna använda procenträkning inom problemlösning

SO:
 • Kunna dra slutsatser av sammanställd information.

 • Kunna analysera och resonera med hjälp ut av centrala begrepp i ämnet viktiga samhällsfrågor och dess betydelse för framtida utveckling.

Mycket väl godkänt

Matte:

 • Kunna formulera och lösa olika typer av problem samt jämföra och värdera olika metoders för och nackdelar

 • Kunna visa säkerhet i sina beräkningar och sitt problemlösningsarbete samt väljer och anpassar räknemetoder och hjälpmedel till den aktuella problemsituation.

 • Kunna utveckla problemställningar och använder generella strategier vid uppgiftens planering och genomförande samt analyserar och redovisar strukturerat med korrekt matematiskt språk.

SO:
 • Kunna se och reflektera över samband mellan samhällsförändringar och olika politiska värderingar.

 • Kunna se viktiga händelser i samhället och ge förslag på vägar för individen att påverka beslut.

 • Kunna använda och sammanställa fakta från olika källor, bedöma deras relevans, granska uppgifterna kritiskt samt skilja på fakta och värdering.

 • Kunna se samhällsfrågor ur olika perspektiv, visa på samband, göra övervägande och argumentera för en slutsats


Sammanhang och aktualitet:

Riksdagsvalet i Sverige 2010
Hur används statistik
demokratiska processer


Hur?

Tillsammans med eleverna:
Debatter
Interaktion mellan elever och samhälle
Redovisningar
Hemarbete vid köksbord
Diskussion
Skriftlig utvärdering på godkänd nivå

Hur ska vi arbeta?
Mindre grupparbete, enskillt
Samla in fakta, sammantälla och redovisa resultat
Föreläsning
Hur ska vi redovisa?
Diagram
Blogg

Hur ska vi redovisa?

Vilka omfattas av projektet?

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Tolkning och eventuell omformulering av mål och betygskriterier i matrisen, samtliga inblandade ska förstå vad som står i den.

Utvärdering

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med


Pedagogisk dokumentation:


Kommentarer

/groups/lemshagawiki/search/index.rss?tag=aktuelltlist/groups/lemshagawiki/search/?tag=aktuelltAktuelltHotListaktuellt?tag=aktuellt4/groups/lemshagawiki/sidebar/HotListmarinabMarina Bakeeva2016-01-24 15:35:45+00:002016-01-24 15:35:45updated108redaktorRedaktör2015-08-21 10:37:03+00:002015-08-21 10:37:03updated107weilWei Larsson2015-08-21 10:16:27+00:002015-08-21 10:16:27updated106weilWei Larsson2015-08-21 10:16:12+00:002015-08-21 10:16:12updated105weilWei Larsson2015-08-21 10:13:33+00:002015-08-21 10:13:33updated104weilWei Larsson2015-08-21 10:11:38+00:002015-08-21 10:11:38updated103weilWei Larsson2015-08-21 10:11:22+00:002015-08-21 10:11:22updated102redaktorRedaktör2015-08-17 07:00:04+00:002015-08-17 07:00:04updated101redaktorRedaktör2015-08-17 06:55:45+00:002015-08-17 06:55:45updated100josefinerJosefine Rejler2015-03-01 19:47:47+00:002015-03-01 19:47:47updated99madeleinetMadeleine Theander2014-11-27 08:42:25+00:002014-11-27 08:42:25updated98madeleinetMadeleine Theander2014-11-27 08:42:14+00:002014-11-27 08:42:14updated97marinabMarina Bakeeva2014-10-24 09:08:28+00:002014-10-24 09:08:28updated96josefinerJosefine Rejler2014-09-16 19:31:18+00:002014-09-16 19:31:18updated95ceciliahCecilia Hulin2014-08-19 16:21:43+00:002014-08-19 16:21:43updated94redaktorRedaktör2014-03-27 21:24:28+00:002014-03-27 21:24:28updated93redaktorRedaktör2014-03-27 21:23:36+00:002014-03-27 21:23:36updated92marinabMarina Bakeeva2014-01-25 07:18:13+00:002014-01-25 07:18:13updated91redaktorRedaktör2013-11-21 08:37:39+00:002013-11-21 08:37:39updated90redaktorRedaktör2013-11-21 08:33:36+00:002013-11-21 08:33:36updated89madelenelMadelene Larsson2013-11-04 17:56:01+00:002013-11-04 17:56:01updated88mariemMarie Moberg2013-10-17 20:08:34+00:002013-10-17 20:08:34updated87redaktorRedaktör2013-09-24 17:00:04+00:002013-09-24 17:00:04updated86mariomario2013-09-22 19:56:48+00:002013-09-22 19:56:48updated85mariomario2013-09-22 19:12:30+00:002013-09-22 19:12:30updated84madelenelMadelene Larsson2013-09-04 10:34:04+00:002013-09-04 10:34:04updated83madelenelMadelene Larsson2013-08-28 06:57:09+00:002013-08-28 06:57:09updated82mariajomariajo2013-03-26 08:32:52+00:002013-03-26 08:32:52updated81josefinerJosefine Rejler2013-01-12 15:41:38+00:002013-01-12 15:41:38updated80Removed tag - 2012 solengottisoGottis Olofsson2012-09-09 21:17:01+00:002012-09-09 21:17:01removeTag79Added tag - 2012 solengottisoGottis Olofsson2012-08-26 19:50:12+00:002012-08-26 19:50:12addTag78gottisoGottis Olofsson2012-08-26 19:16:07+00:002012-08-26 19:16:07updated77redaktorRedaktör2012-06-17 13:44:34+00:002012-06-17 13:44:34updated76jonwJon Widmark - Mediepedagog2012-06-15 17:56:39+00:002012-06-15 17:56:39updated75jonwJon Widmark - Mediepedagog2012-06-15 17:54:15+00:002012-06-15 17:54:15updated74jonwJon Widmark - Mediepedagog2012-06-15 17:54:00+00:002012-06-15 17:54:00updated73redaktorRedaktör2012-03-05 10:09:28+00:002012-03-05 10:09:28updated72mariajomariajo2011-10-05 12:53:48+00:002011-10-05 12:53:48updated71marianMaria Niläng2011-10-05 12:50:33+00:002011-10-05 12:50:33updated70redaktorRedaktör2011-08-24 09:14:31+00:002011-08-24 09:14:31updated69redaktorRedaktör2011-08-22 21:48:12+00:002011-08-22 21:48:12updated68martinpMartin Anmark2011-08-22 19:25:40+00:002011-08-22 19:25:40updated67redaktorRedaktör2011-08-21 00:23:19+00:002011-08-21 00:23:19updated66redaktorRedaktör2011-08-21 00:22:25+00:002011-08-21 00:22:25updated65jonwJon Widmark - Mediepedagog2011-08-18 10:32:53+00:002011-08-18 10:32:53updated64Added tag - aktuelltredaktorRedaktör2011-07-04 00:49:24+00:002011-07-04 00:49:24addTag63Removed tag - aktuelltredaktorRedaktör2011-07-03 17:16:08+00:002011-07-03 17:16:08removeTag62redaktorRedaktör2011-06-27 08:00:39+00:002011-06-27 08:00:39updated61madelenelMadelene Larsson2011-05-29 17:40:49+00:002011-05-29 17:40:49updated60mariemMarie Moberg2011-01-13 15:08:09+00:002011-01-13 15:08:09updated59redaktorRedaktör2010-10-05 17:30:26+00:002010-10-05 17:30:26updated58lisamarielLisamarie Lind2010-09-13 14:42:31+00:002010-09-13 14:42:31updated57Added tag - lokal planeringjonwJon Widmark - Mediepedagog2010-09-11 10:44:50+00:002010-09-11 10:44:50addTag56Removed tag - lokala planeringarjonwJon Widmark - Mediepedagog2010-09-11 10:44:46+00:002010-09-11 10:44:46removeTag55jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-23 14:30:16+00:002010-08-23 14:30:16updated54patrikePatrik Bohjort2010-08-20 07:25:15+00:002010-08-20 07:25:15updated53Added tag - lokala planeringarmariajMaria Jones2010-08-19 13:39:37+00:002010-08-19 13:39:37addTag52Beskriv dina förändringar härmariajMaria Jones2010-08-19 13:39:37+00:002010-08-19 13:39:37updated51mariajMaria Jones2010-08-19 13:38:48+00:002010-08-19 13:38:48updated50ceciliahCecilia Hulin2010-08-19 09:05:13+00:002010-08-19 09:05:13updated49redaktorRedaktör2010-08-13 20:34:47+00:002010-08-13 20:34:47updated48redaktorRedaktör2010-08-13 18:53:15+00:002010-08-13 18:53:15updated47redaktorRedaktör2010-08-13 18:51:23+00:002010-08-13 18:51:23updated46redaktorRedaktör2010-08-13 18:50:12+00:002010-08-13 18:50:12updated45redaktorRedaktör2010-08-13 18:49:15+00:002010-08-13 18:49:15updated44redaktorRedaktör2010-08-13 17:38:45+00:002010-08-13 17:38:45updated43redaktorRedaktör2010-08-13 17:37:18+00:002010-08-13 17:37:18updated42redaktorRedaktör2010-08-13 17:32:59+00:002010-08-13 17:32:59updated41jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-05 08:56:14+00:002010-08-05 08:56:14updated40jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-05 08:54:34+00:002010-08-05 08:54:34updated39jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-05 08:52:06+00:002010-08-05 08:52:06updated38jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-05 08:37:38+00:002010-08-05 08:37:38updated37redaktorRedaktör2010-06-28 13:56:17+00:002010-06-28 13:56:17updated36redaktorRedaktör2010-06-28 13:52:52+00:002010-06-28 13:52:52updated35redaktorRedaktör2010-05-05 14:40:42+00:002010-05-05 14:40:42updated34redaktorRedaktör2010-05-05 14:40:37+00:002010-05-05 14:40:37updated33redaktorRedaktör2010-02-06 09:37:03+00:002010-02-06 09:37:03updated32redaktorRedaktör2010-02-06 09:36:42+00:002010-02-06 09:36:42updated31redaktorRedaktör2010-02-05 20:13:23+00:002010-02-05 20:13:23updated30martinpMartin Anmark2010-02-05 20:01:56+00:002010-02-05 20:01:56updated29martinpMartin Anmark2010-02-05 20:00:21+00:002010-02-05 20:00:21updated28martinpMartin Anmark2010-02-05 19:58:07+00:002010-02-05 19:58:07updated27martinpMartin Anmark2010-02-05 19:57:48+00:002010-02-05 19:57:48updated26Removed tag - lokala planeringarredaktorRedaktör2010-01-13 17:04:52+00:002010-01-13 17:04:52removeTag25Added tag - lokala planeringarredaktorRedaktör2010-01-10 19:02:19+00:002010-01-10 19:02:19addTag24redaktorRedaktör2010-01-09 22:15:17+00:002010-01-09 22:15:17updated23redaktorRedaktör2010-01-09 22:15:05+00:002010-01-09 22:15:05updated22redaktorRedaktör2009-12-26 13:32:56+00:002009-12-26 13:32:56updated21jonwJon Widmark - Mediepedagog2009-12-23 12:25:18+00:002009-12-23 12:25:18updated20redaktorRedaktör2009-12-17 12:45:41+00:002009-12-17 12:45:41updated19redaktorRedaktör2009-12-17 12:43:22+00:002009-12-17 12:43:22updated18redaktorRedaktör2009-12-15 10:11:03+00:002009-12-15 10:11:03updated17redaktorRedaktör2009-12-06 19:41:59+00:002009-12-06 19:41:59updated16redaktorRedaktör2009-12-06 12:55:04+00:002009-12-06 12:55:04updated15redaktorRedaktör2009-12-03 07:34:34+00:002009-12-03 07:34:34updated14redaktorRedaktör2009-12-03 07:34:21+00:002009-12-03 07:34:21updated13redaktorRedaktör2009-12-03 07:17:18+00:002009-12-03 07:17:18updated12redaktorRedaktör2009-12-02 23:14:26+00:002009-12-02 23:14:26updated11redaktorRedaktör2009-12-02 23:11:00+00:002009-12-02 23:11:00updated10redaktorRedaktör2009-12-02 23:10:02+00:002009-12-02 23:10:02updated9redaktorRedaktör2009-12-02 22:57:59+00:002009-12-02 22:57:59updated8redaktorRedaktör2009-12-02 22:48:55+00:002009-12-02 22:48:55updated7redaktorRedaktör2009-12-02 22:11:30+00:002009-12-02 22:11:30updated6redaktorRedaktör2009-12-02 22:06:28+00:002009-12-02 22:06:28updated5redaktorRedaktör2009-12-02 22:05:19+00:002009-12-02 22:05:19updated4Added tag - aktuelltredaktorRedaktör2009-12-02 20:36:45+00:002009-12-02 20:36:45addTag3redaktorRedaktör2009-12-02 20:26:27+00:002009-12-02 20:26:27updated2First additionredaktorRedaktör2009-12-02 20:25:51+00:002009-12-02 20:25:51created1wiki2016-01-24T15:35:45+00:00groups/lemshagawiki/wiki/2a508FalseLokala planeringar-Alla ämnen/groups/lemshagawiki/wiki/2a508/Lokala_planeringarAlla_amnen.htmlMarina Bakeeva108 uppdateringarLokala planeringar-Alla ämnen [image] åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 ...Falsemarinab2016-01-24T15:35:45+00:00redaktorRedaktör2015-10-24 11:21:01+00:002015-10-24 11:21:01updated136redaktorRedaktör2015-10-24 11:17:34+00:002015-10-24 11:17:34updated135redaktorRedaktör2015-10-24 11:16:58+00:002015-10-24 11:16:58updated134redaktorRedaktör2015-10-21 11:00:58+00:002015-10-21 11:00:58updated133redaktorRedaktör2015-10-21 10:59:27+00:002015-10-21 10:59:27updated132Återskapade tidigare version ##20150814T124808ZredaktorRedaktör2015-10-21 10:55:17+00:002015-10-21 10:55:17updated131Återskapade tidigare version ##20150814T124808ZredaktorRedaktör2015-10-20 13:16:17+00:002015-10-20 13:16:17updated130Removed tag - merkuriuscarolinebCaroline Bergengren2015-10-20 13:15:37+00:002015-10-20 13:15:37removeTag129carolinebCaroline Bergengren2015-10-14 12:03:43+00:002015-10-14 12:03:43updated128Added tag - merkuriushenrikfHenrik Forselius2015-10-14 12:02:36+00:002015-10-14 12:02:36addTag127Added tag - 2015-2016henrikfHenrik Forselius2015-10-14 12:02:29+00:002015-10-14 12:02:29addTag126henrikfHenrik Forselius2015-08-19 17:56:06+00:002015-08-19 17:56:06updated125ceciliaheCecilia Högsveden-East2015-08-17 07:18:54+00:002015-08-17 07:18:54updated124redaktorRedaktör2015-08-14 12:48:08+00:002015-08-14 12:48:08updated123redaktorRedaktör2015-08-14 12:47:53+00:002015-08-14 12:47:53updated122redaktorRedaktör2015-08-14 12:47:13+00:002015-08-14 12:47:13updated121redaktorRedaktör2015-08-14 12:45:46+00:002015-08-14 12:45:46updated120redaktorRedaktör2015-08-14 12:45:08+00:002015-08-14 12:45:08updated119redaktorRedaktör2015-08-14 12:42:54+00:002015-08-14 12:42:54updated118redaktorRedaktör2015-08-14 12:40:45+00:002015-08-14 12:40:45updated117redaktorRedaktör2015-08-14 12:40:00+00:002015-08-14 12:40:00updated116redaktorRedaktör2015-08-14 12:37:08+00:002015-08-14 12:37:08updated115redaktorRedaktör2015-08-14 12:34:10+00:002015-08-14 12:34:10updated114Återskapade tidigare version ##20150410T172455ZredaktorRedaktör2015-08-12 14:28:28+00:002015-08-12 14:28:28updated113malinbMalin Bengtsson2015-08-12 14:17:50+00:002015-08-12 14:17:50updated112malinbMalin Bengtsson2015-08-12 14:17:27+00:002015-08-12 14:17:27updated111malinbMalin Bengtsson2015-08-12 14:17:23+00:002015-08-12 14:17:23updated110malinbMalin Bengtsson2015-08-12 14:13:22+00:002015-08-12 14:13:22updated109redaktorRedaktör2015-06-16 11:55:26+00:002015-06-16 11:55:26updated108annicakAnnica Kjell2015-05-17 13:26:48+00:002015-05-17 13:26:48updated107Återskapade tidigare version ##20141204T115738ZredaktorRedaktör2015-04-10 17:24:55+00:002015-04-10 17:24:55updated106camillamCamilla Mauritzson2015-04-01 08:34:16+00:002015-04-01 08:34:16updated105camillamCamilla Mauritzson2015-04-01 08:33:00+00:002015-04-01 08:33:00updated104josefinerJosefine Rejler2015-03-01 19:47:28+00:002015-03-01 19:47:28updated103Återskapade tidigare version ##20140327T213937ZsivlkSiv Lindman-Kull2014-12-04 11:57:38+00:002014-12-04 11:57:38updated102ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:57:50+00:002014-10-27 14:57:50updated101ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:56:44+00:002014-10-27 14:56:44updated100ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:53:57+00:002014-10-27 14:53:57updated99ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:46:29+00:002014-10-27 14:46:29updated98ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:45:17+00:002014-10-27 14:45:17updated97ceciliaheCecilia Högsveden-East2014-10-27 14:39:26+00:002014-10-27 14:39:26updated96marinabMarina Bakeeva2014-10-15 09:01:46+00:002014-10-15 09:01:46updated95Återskapade tidigare version ##20140817T232455ZredaktorRedaktör2014-10-10 19:20:24+00:002014-10-10 19:20:24updated94madeleinetMadeleine Theander2014-10-06 17:53:38+00:002014-10-06 17:53:38updated93mariomario2014-10-06 16:59:05+00:002014-10-06 16:59:05updated92josefinerJosefine Rejler2014-09-01 07:41:02+00:002014-09-01 07:41:02updated91patrikbPatrik Bohjort2014-08-17 23:24:55+00:002014-08-17 23:24:55updated90redaktorRedaktör2014-03-27 21:39:37+00:002014-03-27 21:39:37updated89annicakAnnica Kjell2014-03-24 13:53:56+00:002014-03-24 13:53:56updated88redaktorRedaktör2014-03-06 13:03:04+00:002014-03-06 13:03:04updated87madelenelMadelene Larsson2014-03-02 19:55:39+00:002014-03-02 19:55:39updated86marinabMarina Bakeeva2014-01-24 17:30:45+00:002014-01-24 17:30:45updated85madelenelMadelene Larsson2014-01-16 14:50:36+00:002014-01-16 14:50:36updated84madelenelMadelene Larsson2013-11-29 07:28:10+00:002013-11-29 07:28:10updated83madelenelMadelene Larsson2013-11-04 17:40:47+00:002013-11-04 17:40:47updated82madelenelMadelene Larsson2013-11-04 17:40:42+00:002013-11-04 17:40:42updated81madelenelMadelene Larsson2013-09-08 19:32:12+00:002013-09-08 19:32:12updated80redaktorRedaktör2013-08-28 20:00:33+00:002013-08-28 20:00:33updated79redaktorRedaktör2013-08-13 18:52:32+00:002013-08-13 18:52:32updated78ceciliahCecilia Hulin2013-05-16 19:09:30+00:002013-05-16 19:09:30updated77lottanLotta Norell2013-05-13 12:54:58+00:002013-05-13 12:54:58updated76madeleineluMadeleine Lundholm2013-04-16 09:47:16+00:002013-04-16 09:47:16updated75madelenelMadelene Larsson2013-02-10 20:28:36+00:002013-02-10 20:28:36updated74lottanLotta Norell2012-11-14 15:13:39+00:002012-11-14 15:13:39updated73redaktorRedaktör2012-08-29 08:51:14+00:002012-08-29 08:51:14updated72redaktorRedaktör2012-08-29 08:48:14+00:002012-08-29 08:48:14updated71redaktorRedaktör2012-08-29 08:47:51+00:002012-08-29 08:47:51updated70redaktorRedaktör2012-08-29 08:44:45+00:002012-08-29 08:44:45updated69redaktorRedaktör2012-08-29 08:43:57+00:002012-08-29 08:43:57updated68redaktorRedaktör2012-08-29 08:42:54+00:002012-08-29 08:42:54updated67redaktorRedaktör2012-08-29 08:41:31+00:002012-08-29 08:41:31updated66redaktorRedaktör2012-08-29 08:40:16+00:002012-08-29 08:40:16updated65redaktorRedaktör2012-08-29 08:39:17+00:002012-08-29 08:39:17updated64redaktorRedaktör2012-08-29 08:34:14+00:002012-08-29 08:34:14updated63redaktorRedaktör2012-08-29 08:32:40+00:002012-08-29 08:32:40updated62redaktorRedaktör2012-08-28 14:17:47+00:002012-08-28 14:17:47updated61redaktorRedaktör2012-08-28 14:17:30+00:002012-08-28 14:17:30updated60redaktorRedaktör2012-08-28 14:16:09+00:002012-08-28 14:16:09updated59redaktorRedaktör2012-08-28 14:15:20+00:002012-08-28 14:15:20updated58redaktorRedaktör2012-08-28 14:12:44+00:002012-08-28 14:12:44updated57mariajomariajo2012-08-26 14:53:43+00:002012-08-26 14:53:43updated56mariajomariajo2012-08-26 13:52:03+00:002012-08-26 13:52:03updated55Removed tag - 2012-2013mariajomariajo2012-08-26 13:51:57+00:002012-08-26 13:51:57removeTag54Removed tag - merkuriusmariajomariajo2012-08-26 13:51:52+00:002012-08-26 13:51:52removeTag53mariajomariajo2012-08-26 13:42:49+00:002012-08-26 13:42:49updated52mariajomariajo2012-08-26 11:40:50+00:002012-08-26 11:40:50updated51mariajomariajo2012-08-26 11:26:59+00:002012-08-26 11:26:59updated50mariajomariajo2012-08-26 11:24:57+00:002012-08-26 11:24:57updated49Added tag - merkuriusmariajomariajo2012-08-26 11:21:43+00:002012-08-26 11:21:43addTag48Added tag - 2012-2013mariajomariajo2012-08-26 11:21:37+00:002012-08-26 11:21:37addTag47mariajomariajo2012-08-26 11:19:07+00:002012-08-26 11:19:07updated46mariajomariajo2012-08-26 10:48:55+00:002012-08-26 10:48:55updated45mariajomariajo2012-08-26 10:47:15+00:002012-08-26 10:47:15updated44mariajomariajo2012-08-26 10:44:06+00:002012-08-26 10:44:06updated43mariajomariajo2012-08-26 10:26:18+00:002012-08-26 10:26:18updated42Återskapade tidigare version ##20120615T081942ZredaktorRedaktör2012-06-15 09:07:10+00:002012-06-15 09:07:10updated41mariomario2012-06-15 08:42:25+00:002012-06-15 08:42:25updated40mariomario2012-06-15 08:39:30+00:002012-06-15 08:39:30updated39mariomario2012-06-15 08:37:55+00:002012-06-15 08:37:55updated38mariomario2012-06-15 08:36:25+00:002012-06-15 08:36:25updated37mariomario2012-06-15 08:36:08+00:002012-06-15 08:36:08updated36mariomario2012-06-15 08:29:07+00:002012-06-15 08:29:07updated35Återskapade tidigare version ##20120615T072322ZredaktorRedaktör2012-06-15 08:19:42+00:002012-06-15 08:19:42updated34mariomario2012-06-15 08:09:11+00:002012-06-15 08:09:11updated33martinpMartin Anmark2012-06-15 07:23:22+00:002012-06-15 07:23:22updated32karolinewhKaroline Wallbeck-Hallgren2012-05-22 20:03:33+00:002012-05-22 20:03:33updated31karolinewhKaroline Wallbeck-Hallgren2012-05-22 19:32:45+00:002012-05-22 19:32:45updated30ceciliahCecilia Hulin2012-05-07 19:16:06+00:002012-05-07 19:16:06updated29redaktorRedaktör2012-03-05 10:25:14+00:002012-03-05 10:25:14updated28redaktorRedaktör2012-03-05 10:24:26+00:002012-03-05 10:24:26updated27lisamarielLisamarie Lind2012-01-09 10:28:06+00:002012-01-09 10:28:06updated26ceciliahCecilia Hulin2012-01-08 17:56:11+00:002012-01-08 17:56:11updated25redaktorRedaktör2011-08-25 19:17:46+00:002011-08-25 19:17:46updated24redaktorRedaktör2011-08-25 19:17:39+00:002011-08-25 19:17:39updated23redaktorRedaktör2011-08-25 19:17:19+00:002011-08-25 19:17:19updated22redaktorRedaktör2011-08-25 19:16:48+00:002011-08-25 19:16:48updated21redaktorRedaktör2011-08-25 19:16:05+00:002011-08-25 19:16:05updated20redaktorRedaktör2011-08-25 19:15:35+00:002011-08-25 19:15:35updated19redaktorRedaktör2011-08-25 19:15:26+00:002011-08-25 19:15:26updated18redaktorRedaktör2011-08-25 19:14:58+00:002011-08-25 19:14:58updated17redaktorRedaktör2011-08-25 19:12:52+00:002011-08-25 19:12:52updated16redaktorRedaktör2011-08-25 19:12:41+00:002011-08-25 19:12:41updated15redaktorRedaktör2011-08-24 09:13:14+00:002011-08-24 09:13:14updated14martinpMartin Anmark2011-08-22 22:55:27+00:002011-08-22 22:55:27updated13Added tag - aktuelltmartinpMartin Anmark2011-08-22 22:54:58+00:002011-08-22 22:54:58addTag12Removed tag - hotmartinpMartin Anmark2011-08-22 22:54:54+00:002011-08-22 22:54:54removeTag11martinpMartin Anmark2011-08-22 19:21:59+00:002011-08-22 19:21:59updated10Martin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:19:39+00:002011-08-22 19:19:39updated9Martin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:17:52+00:002011-08-22 19:17:52updated8Martin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:15:50+00:002011-08-22 19:15:50updated7Added tag - hotMartin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:14:04+00:002011-08-22 19:14:04addTag6Martin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:14:00+00:002011-08-22 19:14:00updated5Martin AnmarkMartin Anmark2011-08-22 19:06:07+00:002011-08-22 19:06:07updated4redaktorRedaktör2011-08-22 13:43:30+00:002011-08-22 13:43:30updated3redaktorRedaktör2011-08-22 13:40:14+00:002011-08-22 13:40:14updated2First createdredaktorRedaktör2011-08-22 13:34:30+00:002011-08-22 13:34:30created1wiki2015-10-24T11:21:01+00:00groups/lemshagawiki/wiki/a6cafFalseMall lokal planering/groups/lemshagawiki/wiki/a6caf/Mall_lokal_planering.htmlRedaktör136 uppdateringarMall lokal planeringNär ni skapar en ny lokal planering ska ni döpa den enligt följande: <ämne - årskurs - namn på arbetsområdet>, t.ex Engelska - åk 7 - Engli...Falseredaktor2015-10-24T11:21:01+00:00lottanLotta Norell2013-02-04 11:51:17+00:002013-02-04 11:51:17updated14lottanLotta Norell2013-02-04 11:51:00+00:002013-02-04 11:51:00updated13lottanLotta Norell2013-01-15 13:26:22+00:002013-01-15 13:26:22updated12lottanLotta Norell2013-01-15 13:26:09+00:002013-01-15 13:26:09updated11lottanLotta Norell2012-08-24 11:02:12+00:002012-08-24 11:02:12updated10lottanLotta Norell2012-05-24 08:58:35+00:002012-05-24 08:58:35updated9martinpMartin Anmark2011-08-25 19:18:52+00:002011-08-25 19:18:52updated8redaktorRedaktör2011-08-25 19:12:21+00:002011-08-25 19:12:21updated7Added tag - aktuelltredaktorRedaktör2011-08-25 19:11:03+00:002011-08-25 19:11:03addTag6redaktorRedaktör2011-08-24 09:09:39+00:002011-08-24 09:09:39updated5redaktorRedaktör2011-08-24 09:08:25+00:002011-08-24 09:08:25updated4Added tag - guideredaktorRedaktör2011-08-24 09:07:01+00:002011-08-24 09:07:01addTag3redaktorRedaktör2011-08-24 09:04:26+00:002011-08-24 09:04:26updated2First createdredaktorRedaktör2011-08-24 09:03:11+00:002011-08-24 09:03:11created1wiki2013-02-04T11:51:17+00:00groups/lemshagawiki/wiki/1e65eFalseSkapa lokal planering/groups/lemshagawiki/wiki/1e65e/Skapa_lokal_planering.htmlLotta Norell14 uppdateringarSkapa lokal planering Denna videoguide visar hur man skapar en lokal planering. [lokal_planering.mov] Klicka här för att komma till mallen för lokal planering. ...Falselottan2013-02-04T11:51:17+00:00Removed tag - hotredaktorRedaktör2011-08-22 22:54:27+00:002011-08-22 22:54:27removeTag52Added tag - hotredaktorRedaktör2011-08-22 08:06:57+00:002011-08-22 08:06:57addTag51redaktorRedaktör2011-07-03 23:49:05+00:002011-07-03 23:49:05updated50redaktorRedaktör2011-07-03 23:48:38+00:002011-07-03 23:48:38updated49redaktorRedaktör2010-08-15 00:37:40+00:002010-08-15 00:37:40updated48redaktorRedaktör2010-08-15 00:37:04+00:002010-08-15 00:37:04updated47Minor editjonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-13 19:11:46+00:002010-08-13 19:11:46addTag46Removed tag - videoguidejonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-13 19:11:46+00:002010-08-13 19:11:46removeTag45jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 09:05:02+00:002010-08-08 09:05:02updated44jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 09:02:18+00:002010-08-08 09:02:18updated43jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 08:09:53+00:002010-08-08 08:09:53updated42jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 08:08:46+00:002010-08-08 08:08:46updated41jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 08:02:59+00:002010-08-08 08:02:59updated40jonwJon Widmark - Mediepedagog2010-08-08 08:01:13+00:002010-08-08 08:01:13updated39redaktorRedaktör2010-06-20 13:33:45+00:002010-06-20 13:33:45updated38redaktorRedaktör2010-06-20 13:33:07+00:002010-06-20 13:33:07updated37redaktorRedaktör2010-06-19 10:43:53+00:002010-06-19 10:43:53updated36redaktorRedaktör2010-06-15 22:17:59+00:002010-06-15 22:17:59updated35redaktorRedaktör2010-06-15 06:42:28+00:002010-06-15 06:42:28updated34redaktorRedaktör2010-06-15 06:41:58+00:002010-06-15 06:41:58updated33redaktorRedaktör2010-06-15 06:40:33+00:002010-06-15 06:40:33updated32Added tag - aktuelltredaktorRedaktör2010-03-04 10:44:27+00:002010-03-04 10:44:27addTag31redaktorRedaktör2010-03-04 10:43:32+00:002010-03-04 10:43:32updated30redaktorRedaktör2010-03-04 10:43:05+00:002010-03-04 10:43:05updated29redaktorRedaktör2010-03-04 10:42:45+00:002010-03-04 10:42:45updated28redaktorRedaktör2010-03-04 10:42:08+00:002010-03-04 10:42:08updated27redaktorRedaktör2010-03-04 10:41:34+00:002010-03-04 10:41:34updated26redaktorRedaktör2010-03-04 10:40:24+00:002010-03-04 10:40:24updated25redaktorRedaktör2010-03-04 10:39:09+00:002010-03-04 10:39:09updated24redaktorRedaktör2010-03-04 10:37:16+00:002010-03-04 10:37:16updated23redaktorRedaktör2010-03-04 10:34:43+00:002010-03-04 10:34:43updated22redaktorRedaktör2010-03-04 10:33:05+00:002010-03-04 10:33:05updated21redaktorRedaktör2010-03-04 10:29:19+00:002010-03-04 10:29:19updated20redaktorRedaktör2010-03-04 10:28:56+00:002010-03-04 10:28:56updated19redaktorRedaktör2010-03-04 10:28:01+00:002010-03-04 10:28:01updated18redaktorRedaktör2010-03-04 10:26:10+00:002010-03-04 10:26:10updated17redaktorRedaktör2010-03-04 10:25:29+00:002010-03-04 10:25:29updated16redaktorRedaktör2010-03-04 10:25:05+00:002010-03-04 10:25:05updated15redaktorRedaktör2010-03-04 10:16:38+00:002010-03-04 10:16:38updated14redaktorRedaktör2010-03-04 09:20:41+00:002010-03-04 09:20:41updated13redaktorRedaktör2010-03-04 09:16:42+00:002010-03-04 09:16:42updated12redaktorRedaktör2010-03-04 09:00:30+00:002010-03-04 09:00:30updated11redaktorRedaktör2010-03-04 08:56:45+00:002010-03-04 08:56:45updated10redaktorRedaktör2010-03-04 08:55:43+00:002010-03-04 08:55:43updated9redaktorRedaktör2010-03-04 08:55:25+00:002010-03-04 08:55:25updated8redaktorRedaktör2010-03-04 08:55:05+00:002010-03-04 08:55:05updated7redaktorRedaktör2010-03-04 08:54:57+00:002010-03-04 08:54:57updated6Added tag - guideredaktorRedaktör2010-03-04 08:48:24+00:002010-03-04 08:48:24addTag5Removed tag - guiderredaktorRedaktör2010-03-04 08:48:22+00:002010-03-04 08:48:22removeTag4Added tag - videoguideredaktorRedaktör2010-03-04 08:48:13+00:002010-03-04 08:48:13addTag3Added tag - guiderredaktorRedaktör2010-03-04 08:48:09+00:002010-03-04 08:48:09addTag2First additionredaktorRedaktör2010-03-04 08:45:12+00:002010-03-04 08:45:12created1wiki2011-07-03T23:49:05+00:00groups/lemshagawiki/wiki/86b3eFalseGuider & hjälp - Innehållsförteckning/groups/lemshagawiki/wiki/86b3e/Guider__hjalp__Innehallsforteckning.htmlRedaktör52 uppdateringarGuider &amp; hjälp - Innehållsförteckning Här samlar vi länkar till de guider vi fortlöpande skapar för våra digitala verktyg. De går också att hitta via den lilla sökrutan uppe till hög...Falseredaktor2011-07-03T23:49:05+00:00aktuellt/groups/lemshagawiki/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/lemshagawiki/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeSenaste ändringarRecentChangesListUppdateringar?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/lemshagawiki/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search