Alla elever i skolan ska ha tillgång till elevhälsa, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande, och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Varje elev i grundskolan, anpassade grundskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Elever erbjuds dessutom vaccination enligt det nationella vaccinationsprogrammet, samt vid behov undersökning av syn, hörsel, tillväxtkontroller och andra begränsade hälsokontroller.

Elevhälsoteamet – EHT

Lemshagas elevhälsoteam består utav:

Rektor, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog samt två speciallärare.

Elevhälsoteamet träffas varje vecka för att gå igenom elever, hälso- och skolmiljöpunkter. 

Skolläkaren och skolpsykologen deltar på dessa möten en gång i månaden.

På elevhälsoteamets veckomöte diskuteras elevers måluppfyllelse, åtgärdsprogram och hur vi kan stödja eleverna i sitt lärande utifrån skollagen (2 kapitlet 25–26 §§)

Vid behov ska elevhälsan även samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Sådan samverkan med andra samhällsfunktioner kan vara såväl åtgärdande som förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsans samverkan med andra aktörer kan exempelvis syfta till att främja elevers hälsa och skolnärvaro, och till att förebygga kriminalitet eller ohälsa.

Från skolverket och socialstyrelsens vägledning för elevhälsan är det tydligt vilket uppdrag elevhälsan har. 

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att:

  • Främja elevers lärande, utveckling och hälsa.
  • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
  • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

​​

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att:

  • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
  • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
  • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.
  • Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa.
  • Bidra till åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Elevsamordning

Varje vecka har alla arbetslag en stående tid för gemensam planering.

En del av tiden avsätts för att speciallärare eller specialpedagog från elevhälsoteamet ska lyfta ärenden som diskuterats i elevhälsoteamet. 

Under denna tid lyfter även arbetslaget eventuella frågor kring någon elev som därefter tas upp i elevhälsoteamet.

Elevhälsan samverkar med skolans trygghetsgrupp för att förebygga kränkande behandling och främja trivsel och trygghet på skolan. Kurator deltar på trygghetsgruppens möten och agerar som en länk mellan trygghetsgruppen och EHT. 

Elevhälsokonferens

När en elev är i behov av särskilt stöd kallas vårdnadshavare till EHK – elevhälsokonferens. 

På EHK träffas vårdnadshavare, mentor, specialpedagog eller speciallärare. Eleven bjuds in till dessa möten och medverkar utifrån ålder och mognad. 

Ibland deltar även rektor, skolsköterska, skolkurator eller skolpsykolog.

Under EHK skrivs protokoll som skickas till vårdnadshavarna efter mötet.

Läs mer i Elevhälsoplanen