Barn födda under 2024 är välkomna att ställas i kö från och med den 1 januari 2025

För att kösystemet på Lemshaga ska bli mer rättvist, oavsett vilket datum barnen är födda, beslutar vi under 2023 att justera policyn för ansökan om köplats.
Den nya policyn gäller för barn födda 2024 och framåt och syftar till att barn födda sent på året ska ha samma möjlighet till en bra köplats som barn födda tidigt på året.

Detta innebär att från 1 januari 2024 kan barn födda under kalenderåret ställas i kö först den 1 januari kommande kalenderår. 

Till exempel kan barn födda under 2024 ställas i kö först den 1 januari 2025.

Urval görs på följande grunder:
-anmälningsdatum 
-syskonförtur

Barnet stryks ur vår kö och platsen erbjuds nästa barn i kö om:
-Erbjudande om plats kommer i retur p g a okänd adress.
-Vårdnadshavare avstår från erbjuden plats.
-Svar på erbjudande inte inkommer i tid.


Se därför till att logga in och hålla era uppgifter uppdaterade varje år.


Vårdnadshavare vars barn stryks ur kön är välkomna att göra en ny anmälan till kön om intresse återuppstår.