”Vi pratar med varandra och inte om varandra”

Hur går vi tillväga?

Vår vision “En trygg mötesplats för ett kreativt lärande som förändrar världen” handlar om hur vi lyssnar på och pratar med varandra. En bra kommunikation skapar en trygg arbetsmiljö för elever, föräldrar och personal. På Lemshaga Akademi pratar vi med varandra och inte om varandra när svårigheter uppstår och du förväntas ha en respektfull dialog i alla sammanhang. 

När kommunikationen brister

Innan en vårdnadshavare kontaktar skolledningen med synpunkter ska dessa först ha framförts till berörd part/parter. När synpunkter om personal/händelser tas emot av skolledningen kommer berörda parter att informeras och kallas till ett fysiskt möte. Samma förhållningssätt tillämpas också inom personalgruppen. 

Om det blir för svårt

Naturligtvis finns det situationer som inte kan eller ska diskuteras direkt med berörd person. Det kan till exempel röra sig om misstankar om misshandel, missbruk eller sexuella trakasserier. I dessa situationer ska rektor alltid kontaktas.

Vi följer gemensamt uppsatta regler

När det uppstår tveksamheter kring gemensamma regler tar vi oss tid att ta reda på hur det förhåller sig innan vi eventuellt agerar. Vi måste alla vara medvetna om de konsekvenser som kan uppstå när vi bryter mot gemensamma regler.

Mail

Vår personal förväntas inte gå in på mailen under kvällar och helger. 

  • Vi försöker återkomma inom två arbetsdagar från det att vi fått ett mail.
  • Mail är till för praktiska frågor.
  • Om ni behöver ta upp ett känsligt ärende vill vi att ni ber om en telefontid eller möte.
  • Vid akuta ärenden på kvällar och helger kontaktas skolledningen via telefon.

Sociala medier

  • Vi pratar med varandra och inte om varandra, inte heller på sociala medier.
  • Vi påminner om att barn gör som vi vuxna gör och inte som vi säger. 
  • Vi är goda förebilder för varandra!

Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero, 3-4 § Arbetsmiljö 

Arbetsmiljölagen (1977:1160)