Rektor
Rektor har det yttersta ansvaret för verksamheten och leder elevhälsoteamet, pedagogiska utvecklingsgruppen och trygghetsgruppen samt direkt personalansvar för lärare.

Biträdande rektor
Bitr. rektor leder samordningsgruppen och har personalansvar över arbetslagen: kök, vaktmästeri, lokalvård, fritids och resurser.

SAM och PUG
Samordningsgruppen och den pedagogiska utvecklingsgruppen bildas av arbetslagsledarna.

Arbetsgrupper
Trygghetsgruppen, admin/ledning samt kris- och beredskapsgruppen.

Arbetslag
Låg-, mellan-, och högstadiet, fritids, elevhälsoteamet samt kök, vaktmästeri/lokalvård bildar egna arbetslag.

Mentorslag
Lärare och personal som är knutna till en årskurs bildar ett mentorslag.