Ansökan om ledighet

Information till elever och föräldrar inför begäran om ledighet utöver redan fastställda lov -och studiedagar.
Ledighetsansökningar sker för tillfället via mail till mentor.
Som standard har vi förnamn.efternamn@lemshaga.se som mail-adresser.

Följande finns angivet i ”Skollagen (2010:800) 7 kap 18§
18 § En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.
20§ Vårdnadshavare har skyldighet att se till att barnets skolplikt fullgörs. Ni som är barnens vårdnadshavare har ansvar för att skolplikten fullgörs.

Följande gäller för elever på Lemshaga som önskar ledighet utöver fastställda lov- eller studiedagar

  • Enstaka dagar eller del av dag för t.ex. läkar-tandläkarbesök o.dyl – enl överenskommelse mellan elev/förälder/lärare
  • 1-5 skoldagar i följd – ledighet beviljas av ansvarig mentor. Anmälan ska inkomma två veckor i förväg via mail till mentor.
  • 6 skoldagar i följd och däröver – ledighet beviljas av rektor. Anmälan ska inkomma tre veckor i förväg via mail till mentor som
  • Förälder ansvarar för att det arbete som eleven fått i uppdrag att utföra under ledigheten genomförs på avtalad tid.
  • Eleven gör en muntlig och/eller skriftlig redovisning kopplad till några erfarenheter eller nyvunna kunskaper under ledigheten.
  • På vårterminen i årskurs 9, 6 och 3 beviljas inga ledigheter på grund av de nationella proven.

Synnerliga skäl (mer än 10 dagar per läsår) kan föreligga vid följande tillfällen

  • familjen har svårigheter pga föräldrarnas arbeten, yrken etc att ta ut ledighet vid de fastställda lov- eller studiedagarna.
  • lärare och föräldrar har gjort den gemensamma bedömningen att ledigheten inte negativt inverkar på elevens möjligheter att nå sina mål.