‣ Ansökan om ledighet för elev

Information till elever och föräldrar inför begäran om ledighet utöver redan fastställda lov -och studiedagar.
Ledighetsansökningar sker för tillfället via mail till mentor.
Som standard har vi förnamn.efternamn@lemshaga.se som mail-adresser.

Följande finns angivet i ”Skollagen (2010:800) 7 kap 18§
18 § En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.
20§ Vårdnadshavare har skyldighet att se till att barnets skolplikt fullgörs. Ni som är barnens vårdnadshavare har ansvar för att skolplikten fullgörs.

Följande gäller för elever på Lemshaga som önskar ledighet utöver fastställda lov- eller studiedagar:

 • Enstaka dagar eller del av dag för t.ex. läkar-tandläkarbesök o.dyl – enl överenskommelse mellan elev/förälder/lärare
 • 1-5 skoldagar i följd – ledighet beviljas av ansvarig mentor. Anmälan ska inkomma två veckor i förväg via mail till mentor.
 • 6 skoldagar i följd och däröver – ledighet beviljas av rektor. Anmälan ska inkomma tre veckor i förväg via mail till mentor som
 • Förälder ansvarar för att det arbete som eleven fått i uppdrag att utföra under ledigheten genomförs på avtalad tid.
 • Eleven gör en muntlig och/eller skriftlig redovisning kopplad till några erfarenheter eller nyvunna kunskaper under ledigheten.
 • På vårterminen i årskurs 9, 6 och 3 beviljas inga ledigheter på grund av de nationella proven.

Synnerliga skäl (mer än 10 dagar per läsår) kan föreligga vid följande tillfällen

 • familjen har svårigheter pga föräldrarnas arbeten, yrken etc att ta ut ledighet vid de fastställda lov- eller studiedagarna.
 • lärare och föräldrar har gjort den gemensamma bedömningen att ledigheten inte negativt inverkar på elevens möjligheter att nå sina mål.

‣ Förväntansdokument

Förväntansdokument


‣ Klagomål och möjligheter

På Lemshaga Akademi gäller följande:

 1. Elev som har klagomål på utbildningen. Se vidare ”kommunikationspolicy”.
  Vårdnadshavare som är missnöjd med och vill framföra klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig direkt till den det berör. I de fall klagomål rör eventuella personalärenden lämnas ärendet direkt till skolledningen.
 2. I de fall då mentor inte lyckats åtgärda orsaken till klagomålet ska mentor ta klagomålet vidare till skolledningen. Om elev eller vårdnadshavare inte har fått sitt klagomål åtgärdat av mentor kan de vända sig vidare till skolledningen.
 3. Ansvarig inom skolledningen ser till att så snart som möjligt göra en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Skolledningen ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.
 4. Skolledningen ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.
 5. Om de som framfört klagomålet inte är nöjda med de åtgärder som vidtagits eller om skolledningen anser att frågan bör avgöras av skolans styrelse, skickas frågan vidare till huvudmannen, som företräds av Lemshagastiftelsens ordförande.
 6. Huvudmannen tar då över skolledningens ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.

‣ Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy


‣ Olycksfallsförsäkring

Alla elever är försäkrade via Värmdö kommun under verksamhetstid. Se mer på länken nedan.
Värmdö kommun – Olycksfallsförsäkring


‣ Rutiner för egenvård

Om ett barn behöver ta medicin när barnet är på skolan/fritidshemmet behöver vårdnadshavaren lämna in en egenvårdsplan. (SLL finns på viss.nu)

Egenvårdsplan kallas den hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande läkare eller annan legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person eller dess närstående själv kan utföra.

Om ett barn eller en elev behöver ta sin medicin när det är i skolan ska behandlande läkare skriva en egenvårdsplan till vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren i sin tur lämnar egenvårdsplanen till ansvarig rektor.

Vem ansvarar för vad?

Behandlande läkares ansvar:

 • Det är alltid läkaren som ansvarar för barnets behandling och som skriver
  egenvårdsplanen.
 • Eventuell utbildning i handhavande av behandling.

  Vårdnadshavarens ansvar:
 • Lämna egenvårdsplanen och uppmärkt medicin till skolan.
 • Kontrollera att det finns tillräckligt med medicin på skolan och att bäst före
  datum inte har passerat.
 • Egenvårdsplanen uppdateras varje år eller så snart något ändras i ordinationen.

  Skolans ansvar:
 • Åta sig uppdraget
 • Ta emot egenvårdsplanen från vårdnadshavare
 • Vid behov kontakta behandlande vårdenhet för mer information/utbildning
 • Informera berörd personal om elevens egenvårdsplan
 • Kontrollera att läkemedlet är märkt med elevens namn och det förvaras där
  eleven är.
 • Informera vårdnadshavare när barnet/eleven behövt använda medicin
 • Dokumentet ska förvaras åtkomligt för berörd personal. En kopia i aktuell gård samt en hos rektor

‣ Rutiner vid sjukdom

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare via skolplattformen Meitner. Behöver eleven gå hem under dagen är det viktigt att vårdnadshavare sjukanmäler eleven från det klockslag eleven går hem. Blir eleven hemringd av skolan så gör skolan sjukanmälan. 

Riktlinjer vid sjukdom

Tillsammans kan vi hjälpa varandra att minska problemen kring spridning av infektioner och andra sjukdomar. Det är därför viktigt att informera personalen om ditt barn har en smittsam sjukdom. Är det något väldigt smittsamt, t ex streptokocker, kan andra föräldrar informeras för att kunna observera sitt/sina barn.

Vid hemringning av ett sjukt barn har personalen har i första hand tolkningsföreträde, d v s får avgöra om barnet orkar med de vanliga aktiviteterna på skolan. 

Vi har tagit till oss och enats om att hålla dessa riktlinjer:

Feber

Om barnet har feber ska det stanna hemma. Barnet kan återgå till skolan efter en feberfri dag (utan febernedsättande medicin i kroppen). Det är dock lika viktigt att bedöma allmäntillstånd hos barnet. Med gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara opåverkat, piggt, feberfritt och orka delta i skolans normala aktiviteter, som också kan innebära utomhusvistelse i flera timmar. Barnet kan verka helt återställt hemma men ändå inte orka med en hel dag i det tempo som krävs en vanlig skoldag.

Magsjuka

Vid akut diarré eller magsjuka med kräkningar ska barnet stanna hemma tills avföringen blivit normal och barnet kan äta vanlig mat. Barnet kan återgå när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré på minst 48 timmar.

Huvudlöss

Barnet kan gå till skolan efter att behandling påbörjats. Som förälder måste du meddela skolan om ert barn har fått löss, så att skolan kan informera övriga föräldrar. Det är viktigt att alla undersöks och luskammas ungefär samtidigt. Andra barn och personal bör liksom familjemedlemmar luskammas dagligen i två veckor. Man kan ej behandla i förebyggande syfte.

Svinkoppor-Impetigo

Barnet smittar så länge såren är fuktiga. Yngre barn som t ex går i förskoleklass bör vara hemma tills såren är helt torra.

Skolbarn som är äldre kan vara i skolan innan såren har torkat, om barnet är extra noga med att tvätta händerna och inte pillar på såren. Barnet bör dock undvika idrott, bad eller matlagning.

Vattkoppor

Alla som har vattkoppor ska hålla sig hemma tills vattkopporna torkat in och inga nya vattkoppor bildas. Det är för att inte sprida smittan vidare, och det gäller både barn och vuxna.

När det gäller skolbarn så har smittan ofta redan hunnit spridas när vattkoppor börjar synas hos någon. Därför är det svårt att stoppa spridning av vattkoppor i en barngrupp på skolan.

Ett barn som har vattkoppor kan återvända till skolan när alla vattkoppor har torkat in och inga nya vattkoppor bildas. Barnet ska också vara feberfritt och må bra, och orka delta i de vanliga aktiviteterna. 

Meddela skolan om ditt barn har vattkoppor, eftersom fler kan ha smittats.

Ovanstående riktlinjer är hämtade från Socialstyrelsens råd och riktlinjer. För mer information om andra sjukdomar och när det är lämpligt för barnet att återgå till skolan besök göra 1177.se