Vi vill vara…

en trygg mötesplats
för det livslånga lärandet
i en föränderlig värld.

en skola som tar till vara och låter sig utmanas av barns och ungdomars unika egenskaper och sätt att lära.

Vår pedagogiska profil uttrycker våra strävanden – vad vi vill vara.
Dessa kan sammanfattas under tre områden:

Kunskapssyn & lärande Det livslånga lärandet
Värdegrund Det livsdjupa lärandet
Omvärld – Det livsvida lärandet


Kunskapssyn och lärande

Det livslånga lärandet

Vi vill…

 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet
 • att pedagogen är en medforskande och delaktig vuxen, en mentor som ser potentialen i elevens tankar och teorier, en som lyssnar, utmanar och möter verkligheten tillsammans med eleven
 • uppmuntra föräldrar till ett större engagemang och en djupare delaktighet i elevens lärande under hela skoltiden
 • genom att utveckla vår pedagogiska dokumentation öka medvetenheten om hur vi lär och arbetar
 • utbilda “tågluffare” snarare än “charterresenärer

“Learning to be, learning to do, learning to know
and learning to live together”

The treasure within
UNESCO

Värdegrund

Det livsdjupa lärandet

Vi vill…

 • skapa en miljö där alla känner sig inbjudna till gemenskap med andra och där man samtidigt uppmuntras till att utveckla sin egen unika personlighet
 • att var och en genom delaktighet och ansvarstagande får utveckla både sin självkännedom och sin sammarbetsförmåga
 • att var och en blir sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, 
 • våga ta risker, växa och utvecklas.
 • att välkomnandets etik visar sig såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.
 • vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikhet.

“Unik, tillsammans med andra”


Omvärld

Det livsvida lärandet

 • utveckla skolans verksamhet i dialog och samverkan med föräldrar, närsamhälle, näringsliv och forskning.
 • att två frågor ständigt påverkar våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt: Vem utbildar vi och till vilket samhälle?
 • vara en arena för mötet mellan forskning och praktik.
  utveckla våra internationella relationer och låta de globala perspektiven vara en naturlig del av arbetet

“I dialog med omvärlden”


Lemshagas pedagogik, visible thinking och culture och thinking

År 2000 startar ett forskningsprojekt (som byggde vidare på project zero) kallat Visible Thinking. Syftet är att undersöka olika tankerutiner som skolelever behöver för att utveckla ett fördjupat lärande. Studien betonade tre kärnpunkter.  Rutiner för tänkande. Dokumentationen av elevernas tänkande och reflektioner i praktiken. 

Detta utvecklades ursprungligen här, på Lemshaga Akademi i sammarbete med Harvard university. Tanken var att man skulle fokuserade på att utveckla elevernas tänkande inom områden som sanningssökande, förståelse, rättvisa och fantasi. Senare vävdes även konst och kultur in i rutinerna.

Detta forskningsprojekt leddes främst av David Perkins, Shari Tishman, Patricia Palmer och Ron Richard. Samt personalen på Lemshaga. 

Ron Richard fortsatte sedan forskningen kring lärsituationer vilket resulterade i Culture of thinking (CoT). Här belyses vikten av både gruppen och individens tänkande och att detta belyses regelbundet och dagligen. 

Här identifierar Ron 8 dynamiska pusselbitar som påverkar både gruppen och individens lärande. 

Dessa 8 är: Språk, tid, miljö, möjligheter, rutiner, modellering, interaktion och förväntningar. Allt detta bygger på att läraren hela tiden ska sträva efter att skapa en tänkande kultur i klassrummet, genom att använda fler olika metoder. Som att lägga tiden på det som är viktigt, använda ett språk som främjar tänkande och lärande och skapa en miljö rik på dokumentation av tänkande, bara för att nämna några. 

De 8 dynamiska pusselbitarna (kulturella krafterna).

Tid
Tilldela tid för tänkande: Detta för att skapa möjlighet till att undersöka ämnet på djupet och kunna formulera genomtänkta svar.

Modellering
Genom att modellera visar vi vem vi är som tänkare och inlärare. Då blir vårt tänkande diskuterat, delat och synligt.

Språk
Genom att använda ett tänkande språk ger vi elever ett ordförråd som beskriver och reflekterar vårt tänkande.

Miljö
Vi gör vårt tänkande synligt genom att visa upp vår process i tänkande och hur idéer och tankar växer fram. Vi skapar utrymme som underlättar genomtänkt interaktion.

Interaktion och relation
Genom att visa respekt och värdera varandras deltagande och idéer högt driver vi vårt samarbete i tänkande resonemang till högre nivåer. Exempelvis i grupplärande och projekt.

Rutiner
Synliggör elevernas tänkande i nuet och ger eleverna verktyg och tankemönster som eleverna kan använda själva.

Förväntningar
Genom att sätta en tydlig agenda kring förståelse och med tydliga förväntningar. Fokusera även på värdet av tänkande och lärande inte att ”bara bli färdig”.

Möjligheter
Skapa meningsfulla aktiviteter som kräver att eleverna deltar i tänkande och utvecklar sin förståelse som en del i erfarenhet som byggs i klassrummet.