Vision

Vi vill vara…

en trygg mötesplats, för det livslånga lärandet, i en föränderlig värld.

en skola som tar till vara och låter sig utmanas av barns och ungdomars unika egenskaper och sätt att lära.

Pedagogisk profil

Vår pedagogiska profil uttrycker våra strävanden – vad vi vill vara.
Dessa kan sammanfattas under tre områden:

  • Kunskapssyn & lärande – Det livslånga lärandet
  • Värdegrund – Det livsdjupa lärandet
  • Omvärld – Det livsvida lärandet

Kunskapssyn & lärande

Det livslånga lärandet

Vi vill…

…att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

…aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening

…ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet

…att pedagogen är en medforskande och delaktig vuxen, en mentor som ser potentialen i elevens tankar och teorier, en som lyssnar, utmanar och möter verkligheten tillsammans med eleven

…uppmuntra föräldrar till ett större engagemang och en djupare delaktighet i elevens lärande under hela skoltiden

…genom att utveckla vår pedagogiska dokumentation öka medvetenheten om hur vi lär och arbetar

…utbilda “tågluffare” snarare än “charterresenärer

“Learning to be, learning to do, learning to know 
and learning to live together”

The treasure within, UNESCO

Värdegrund

Det livsdjupa lärandet

Vi vill…

…skapa en miljö där alla känner sig inbjudna till gemenskap med andra och där man samtidigt uppmuntras till att utveckla sin egen unika personlighet

…att var och en genom delaktighet och ansvarstagande får utveckla både sin självkännedom och sin sammarbetsförmåga

…att var och en blir sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, 

våga ta risker, växa och utvecklas.

…att välkomnandets etik visar sig såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.

…vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikhet.

“Unik, tillsammans med andra”

Omvärld

Det livsvida lärandet

Vi vill…

…utveckla skolans verksamhet i dialog och samverkan med föräldrar, närsamhälle, näringsliv och forskning.

…att två frågor ständigt påverkar våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt: Vem utbildar vi och till vilket samhälle?

…vara en arena för mötet mellan forskning och praktik.

…utveckla våra internationella relationer och låta de globala perspektiven vara en naturlig del av arbetet

“I dialog med omvärlden”