Information från skolledningen

september 2023 

Hej!

“Sommaren är åter” och här på Lemshaga Akademi njuter vi av soliga skoldagar, både inomhus och utomhus och förhoppningsvis under hela läsåret! Vi är glada och stolta över att Lemshaga har en gedigen kö på 4200 barn! (vi har 468 platser). Vi följer strikt kösystemet och syskonförtur gäller. Hela skolan har fått nya stolar och eleverna är mycket tacksamma och uppskattar våra nya möbler. Det är roligt! 

Skolstart
Både elever och pedagoger vittnar om en fantastisk start på läsåret. Klasserna har varit på både skolresor och lägerskolor och skapat många fina gemensamma minnen. 

Mobilfri skola och välkomnandets etik
Vi har lagt märke till att allt fler som följer med sina barn upp till skolan har mobilen i fickan. Det betyder mycket för både elever och vuxna att vi ser varandra, hälsar och säger hej! 

Blockschema
Blockschemat är nu i full gång. Elever har uttryckt att det är skönt att kunna arbeta klart under lektionen samtidigt som det ibland kan vara jobbigt att lektionen är lång. För lärarnas del innebär det ett lite nytt sätt att tänka kring planeringen av utbildningen. Vi kommer utvärdera för- och nackdelar tillsammans med elever och pedagoger vid jul. 

Lpp:er
Den lokala pedagogiska planeringen är ett utmärkt sätt att öka elevernas förståelse för vad de ska lära sig och utveckla i skolan. Dessutom ger de lokala pedagogiska planeringarna  möjlighet att använda sitt inflytande och ta ansvar på ett mer utvecklat sätt. Nu ska det finnas Lpp:er i aktuella ämnen. Ta gärna del av dessa. 

Allergier, specialkost och egenvårdsplan

Om ert barn har allergier eller specialkost behöver ni lämna in ett läkarintyg till köket på detta. Intyget gäller ett år i taget. Har ditt barn en egenvårdsplan (gäller medicinsk insats) ska detta informeras och planen lämnas till skolan.

Kommunikation mellan hem och skola 

Kommunikation mellan hem och skola ska i första hand ske i mail via Meitner. Vi svarar så fort vi har möjlighet och under vanlig arbetstid.  

Självständig hemgång (gäller åk 2-3)

Självständig hemgång innebär att eleven tillåts lämna skolans område och gå hem själv. 

För att självständig hemgång ska gälla behöver vårdnadshavare både fylla i en pappersblankett (som förnyas varje läsårsstart) samt vid varje tillfälle/dag detta är aktuellt även skriva in det i Meitner (det räcker alltså inte bara med blanketten). 

Även om barnet har självständig hemgång har vi ingen möjlighet att hantera samtal där personal ombeds att skicka elever till en annan mötesplats (parkeringen/rondellen).

Vi rekommenderar att eleven kan klockan innan självständig hemgång blir aktuellt

Vi ser att relationen mellan vårdnadshavare och pedagoger är viktig därför önskar vi att ni så långt det är möjligt följer med upp till skolan och säger “hej!”. Vid morgonens skolstart behövs inget meddelande om eleven går själv till skolan, men det är viktigt att eleven checkar in sig omedelbart då hen kommer till skolan.

Från och med att eleven börjar i fjärde klass är det tillåtet att gå hem själv utan speciellt godkännande från vårdnadshavare. Däremot behöver eleven alltid checka ut sig. För att kunna stötta eleverna i hemgången ser vi gärna att det finns en kommentar i Meitner.

Transportregler vid utflykter (gäller åk F-7)

När vi åker på utflykt måste alla elever följa med tillbaka till skolan. Om eleven till exempel ska gå från en hållplats tidigare ska detta mailas och kommuniceras med en mentor i god tid innan. 

Fritids stänger tidigare 

Vi har satsat på att öka kvalitén på fritids i form av fler planerade aktiviteter på eftermiddagarna. För att kunna planera dessa kommer fritids att stänga tidigare ett antal tillfällen. Dessa datum finns inlagda i vår läsårsdata. (https://www.lemshaga.se/index.php/lasarsdata/)

Idrott utanför skolan (gäller åk 7-9)

Vi är trångbodda i vår idrottshall. Därför behöver idrottslärarna ibland planera idrotten på andra platser. Det kan vara Brunn, Ekedal eller Nordic Wellness vid Värmdö marknad. Efter att vi har provat detta i några år ser vi att det kan vara en fördel för eleverna att få pröva olika idrotter på olika platser. Idrottslärarna lägger information till eleverna i Meitner om vilken plats som är aktuell. Om eleven inte har busskort behöver ni meddela lärarna så de kan planera att en vuxen, med vårt skolkort, åker med på bussen. Nästa sommar 2024 kommer IP att renoveras. Det ser vi fram emot!

Säkerhet på skolan

På skolan finns en kris- och beredskapsplan som är ett internt dokument för anställda. Planen uppdateras årligen samtidigt som vår personal får fortbildning i olika delar. Den senaste fortbildningen genomfördes i början av augusti då vi utbildades i HLR (hjärt- och lungräddning). Föregående läsår genomfördes fortbildning och övning i PDV (pågående dödligt våld).

Plan för likabehandling

På skolan finns en plan för likabehandling. Den beskriver hur vi arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande mot kränkande behandling och diskriminering. Planen revideras varje år av skolans trygghetsteam och gås igenom med samtliga årskurser. Fråga gärna ditt barn om hen känner till och har tagit del av den. 

Ny in- och utfart 

En säkrare trafiklösning för att komma till och från skolan med bil har länge efterlysts och kan nu bli verklighet. Vägverkets plan är att börja bygga ett extra körfält om cirka 60 meter från Ingarö ned mot skolan samt en avkörningsfil från Gustavsberg redan under våren 2024. Under byggnationen kommer man att stänga av tunneln under den stora vägen. Busshållplatsen mot Ingarö kommer att flyttas upp en bit. Vid nedfarten kommer ett rödljus att installeras och hastigheten justeras till 30 km. Enda sättet att spara vägen just nu är att vi kör långsammare. Skyltar har nu satts upp för att förtydliga att det endast är tillåtet att köra en riktning i taget i backen. Tack för visad hänsyn!

Förstärkning och utveckling av elevhälsan

Vi vill arbeta proaktivt med elevernas välmående och har satsat på att utöka kuratorstjänsten till fem dagar i veckan. Vår nya kurator heter Thorbjörn Hermansen. Hans roll är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Han sitter med i elevhälsoteamet och i trygghetsteamet.

Mot utveckling 2023-2026!
Vi har så smått satt igång starten på vårt treårsmål med fokus på språkutveckling och välmående. Eleverna har än så länge upplevt det i form av ökat antal fysiska böcker, skrivböcker och ett större fokus på att skriva för hand. Ju mer fortbildning lärarna får i språkutvecklande undervisning, desto mer kommer eleverna nog även uppleva en skillnad i fokus på ämnets specifika språk. Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära (Lgr 22). Det är en av anledningarna till att vi har valt att fortbilda våra lärare i språkutvecklande arbetssätt. Det är våra förstelärare på skolan som driver projektet. Förstelärarna på Lemshaga Akademi är Catrin Colliander, Fredrik Pettersson, Malin Björn, Camilla Mauritzson och Åsa Grath. Är ni nyfikna på att få veta mer, ta kontakt med någon av dem. 

Pedagoghundar
Vi har tidigare skrivit och berättat om våra planer och möjlighet att få två pedagoghundar till Lemshaga. En pedagoghund är en hund som har en gedigen utbildning och är tränad till att vara med barn och vuxna för pedagogiskt syfte i verksamheten. Ni kommer snart få en fråga på Meitner som handlar om ert barn och eventuell allergi. Vänligen svara på den så fort som möjligt. 

Vi söker fler föräldrakoordinatorer
Vi ser gärna en mångfald av föräldrar för att få till fler infallsvinklar i våra frågeställningar. Att delta ger ökat inflytande, viktiga kontakter med andra föräldrar och bidrar till våra barns skolgång och trivsel. Den senaste informationen som diskuterades finns i detta brev. Därför kommer det inget separat protokoll från mötet. Datum för kommande möten är: 4 oktober, 6 december, 7 februari, 10 april och 4 juni. Välkomna!

Övrigt

Våra iPads har så kallat vuxenfilter installerat. Det betyder att det finns ett grundskydd mot surfande på olämpligt innehåll. Däremot är spärren ingen garanti då både elever och reklamsighter har smarta kanaler för att komma runt. Vi gör då och då “stickkontroller” på våra iPads. Under en sådan går vi igenom sökhistorik. Syftet är att skydda våra elever från olämpligt innehåll. Om vi skulle upptäcka att en elev har surfat på olämpligt innehåll kontaktas vårdnadshavare. 

Varma hälsningar, Lemshaga Akademi

Annica Kjell,
Rektor

Patrik Bohjort,
Bitr. rektor

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *