Här kommer första månadsbrevet för fritids för terminen. Det har varit en intensiv och spännande start med många bekanta och nya ansikten. Det känns härligt att få bli varm i kläderna igen! 

Genomgående för alla fritidsavdelningar är att fokus legat på relationsskapande i elevgrupperna och att sätta rutiner. En rutin som vi har arbetat fram är en aktivitetstavla. Där presenteras dagens aktiviteter med hjälp av bland annat bildstöd. Eleverna får sedan välja och träna på eget ansvar kring aktiviteternas byten. Tavlan har kommit fram i samband med fritidssamlingar.

Vi har tagit fram ett mål om relationsskapande. Där vi har arbetat med att skapa och upprätthålla goda relationer där samarbete och tillit ska ligga i fokus utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

En del i relationsskapndet har varit att vi erbjudit pedagogledda rastlekar under både lunch- och mellisraster. Lekarna har varierat och fokuserat på olika egenskaper som till exempel förmåga att ta instruktioner, fysisk rörelse och samarbete med kompisar.

Nedan har vi valt att belysa och berätta lite om några av de många aktiviteter som vi erbjuder eleverna på de olika avdelningarna. 

Pluto
Förskoleklassens avdelning

 • Kahoot 
  Eleverna har fått arbeta med att initiera och delta i leken/spelet. Eleverna har fått öva på att använda sig av digitala verktyg och vilket ansvar som medföljer till en säker och ansvarsfull användning av de digitala verktygen. Quizet är utformat och kopplat till någon sorts undervisning. 
 • Skapande
  Eleverna har fått tillgång till vår fantastiska ateljé där de fått utmaningar i form av skapande och att uttrycka sig genom olika estetiska former kopplat till årstiden. De har fått pröva och utveckla idéer och fått stöd av pedagoger för att lyckas.

Mellangården
1,2,3ans avdelning

 • Skogen 
  Ett andra klassrum där eleverna får möjligheter till att röra sig i nya miljöer och dimensioner. Deras sinnen och kunskaper sätts på prov i nya konstellationer och lekar som inte vanligtvis sker på skolgården. Den senaste månaden har det varit mycket populärt med byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
 • Torsdagsshow
  Fritidshemmet har många uppdrag, bland annat fånga elevernas intressen. Många av eleverna gillar att sjunga och uppträda. Eleverna får möjligheten att uttrycka sig genom dans och sång. Vidare tränas förmågan att våga tala och presentera inför en grupp personer.

Klubben 
4,5,6ans avdelning

 • Klubbengympa 
  En aktivitet där rörelse är i fokus! Under klubbengympan arbetar vi aktivt med normer och värden och att skapa goda relationer mellan elever i olika åldrar. Det finns en strävan mot en variation där vi ökar elevernas lust till att initiera, organisera och delta i lekar av olika slag där det krävs samarbete och uppmuntrar till spelglädje. Just nu har bollsporter och kojbyggen varit populärt under aktiviteten. 
 • Träslöjd
  En spännande aktivitet där elevernas kreativa förmåga får chans att utvecklas. Det skapas fritt med olika material och verktyg. Elevernas kunskaper om att värdera, bedöma och reflektera sätts på prov.
 • Ny rastbod 
  Under höstterminen har även Storgården och Lillgården fått sig en rastbod (Uthuset). Boden invigdes av vår rektor Annika som klippte band under en högtidlig invigning. Under tillställningen bjöds deltagande elever på glass.

Vi som arbetar på fritids ser fram emot ett nytt år tillsammans med era barn där vi kan lära av varandra.
I nästa brev berättar vi om fler aktiviteter som vi erbjuder på fritids.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *