Resan fortsätter …

med Lemshagas ledord – “ett livslångt lärande i en föränderlig tid” – och nu är vi redan i oktober! Det märks på många sätt som t.ex. att det ska vara skofritt i matsalen – mysigt!

Båda Venusgrupperna har landat och hittar allt bättre i sin nya roll i Ladan med olika klassrum och tider. Det är dock lite tight mellan vissa lektioner med tid för förflyttning som blir en utmaning vilket visar sig framför allt när det ska bytas hus t.ex. mellan Ladan och Storgården.

Detta månadsbrev innehåller lite olika rubriker som vi vill lyfta och som är viktiga delar i resan mot solen. Det är rubriker med ingredienser för att det ska bli så framgångsrik utveckling och progression som möjligt för våra Venusar. En rubrik är utvecklingssamtalen som vi verkligen kan se hur viktig samverkan mellan skola, elev och hemmet är.

Vidare har några Venusar deltagit på höstterminens första husråd, och nästa vecka kommer vi ha första klassråden där eleverna ska ges en av alla möjligheter till medinflytande över sin skolgång. Utöver det vi vill även passa på att tacka för den goda uppslutningen på föräldramötet. Mötesanteckningarna och bildspelet har vi skickat ut separat via Meitner.

Hantering av material/teknisk utrusning

Vi nämnde i förra månadsbrevet är ett viktigt fokus det som handlade om vad det innebär att bli en ladanelev. Det handlade om att få koll på hur det ska fungera med olika hjälpmedel och verktyg som t.ex. iPad. De allra flesta har lyckat skapa goda vanor/rutiner som gör skolan enklare. Det blir lättare att klara av att lägga energin på rätt saker i undervisningen. Det minimerar risken till att missa viktig undervisning och det blir både roligare och mer positiva resultat.

Nytt från och med oktober är att det i stort sett i varje lokal finns ett fack framme i ståbordet/pulpeten för varje elevs iPad. Den ska placeras där vid lektionsstart. Om eleven behöver iPaden avgör den pedagog som håller i lektionen och även när den ska hämtas.

Vi pedagoger/mentorer kommer fortsätta att hjälpa till att stötta i goda rutiner/vanor, men eleverna behöver hjälp från hemmet så att alla är med och bidrar. Några ex som vi lyfter igen är:

  • Hur ordnar du en laddad iPad varje dag (innan du kommer till skolan)?
  • Hur du gör för att vid lektionsstart lämna in iPaden i ditt fack (nummer enligt klasslista)
  • Hur gör du för att komma i tid till lektioner och ha med rätt saker?
  • Hur gör du för att mobilen hamnar i skåpet?
  • Hur gör du för att se till att du stänger av allt i din iPad som ej tillhör undervisningen när en lektion börjar?

Ämnen

Då det varje dag är upp till fyra olika ämnen eleverna arbetar med innebär det i flera fall fyra olika pedagoger, fyra lokaler och fyra olika innehåll/ämnen som eleverna ska jobba med. Vi pedagoger jobbar på för att få alla att hitta sina platser (fasta), förstå hur en start och ett avslut kan se ut och vad man kan förvänta sig. Rutiner för de olika ämnena har satt sig och de allra flesta vet vad de kan förvänta sig vid de. olika ämnenas uppstart.

Detta månadsbrev kommer djupa mest i Matematiken och NO/Teknik då det är Torbjörn som främst skriver. Starten i matematiken har bestått i att dels hitta förkunskaper, individuell nivå och goda rutiner i arbetet med att dokumentera i räknehäftet. Dels att alla ska hitta strategier vid genomgång, inläsning och sedan fortsatt arbeta med uppgifterna i matematikboken.

I NO/Biologi har vi redan haft första provet och det var många frågor och svar att gå igenom – bedömningar ligger i Meitner och eleverna har fått titta på sina svar och mina kommentarer. Nu är det nästa område och eleverna kommer jobba med både inläsningsuppgifter och en inlämningsuppgift där de får göra en avbild av en ört eller träd/buske med olika detaljer och texter utifrån begrepp och källhänvisning. Till sin hjälp finns bedömningskriterier som de får använda för att utveckla sitt arbete så långt som möjligt. Området kommer också avslutas med ett prov enligt modellen från prov 1 – bra att träna på hur man kan svara allt från enkelt, utvecklat till välutvecklat.

Matematiken brukar vid nytt kapitel bestå av en diagnos och skattning där eleven ges möjlighet att bedöma sina förkunskaperna. I samråd med läraren bedömer vi tillsammans vilken nivå eleven kan utgå från. Därefter sker undervisningen med Lektion 1 som består av en genomgång tillsammans med eventuellt en film för ett avsnitt. Därefter sker träning på momenten på egen hand eller med bänkkamrat enligt placering. Varje avsnitt i boken inleds också med en beskrivning av metoder och exempel. bland startar också lektionen med gruppaktiviteter och laborativa aktiviteter som lyfter begrepp och metoder för aktuellt avsnittet. Lektion 2 blir oftast repetition och återkoppling av avsnittet med bildspel. Vid behov kan ytterligare lektioner bli aktuellt. Om eleven blir klar fort finns möjlighet att arbeta med nästa nivå och arbeta och därefter med aktuell läxa. Det finns även en Utmaningsbok och arbetsblad för de som blir klara. Lektion 3 tränas nästa avsnitt i kapitlet på samma sätt. Varje kapitel avslutas med repetition av och vi gör övningsprov och diagnoser som klargör om det finns kunskaps- och metodluckor som behöver arbetas mer med.

Utvecklingssamtal

Tack för alla fina och utvecklande samtal tillsammans med elever och vårdnadshavare. Eleverna har jobbat med sin IUP och där är flera framåtblickande mål uppsatta. Vi kommer fram till nästa samtal i vår, arbeta med dessa och göra nedslag och justeringar utifrån den utveckling vi ser tillsammans med eleverna. På mentorstiden har vi lyft studieteknik och det kommer förstås ge inspiration till nya strategier för att lyckas nå ännu längre med de mål som satts.

Vi mentorer och övriga pedagoger runt eleverna kommer förstås att se IUP:n som ett underlag för våra mentorssamtal. Om ni som vårdnadshavare har några funderingar utifrån våra samtal och vad ni kan se över tid så tveka inte att höra av er till oss.

Uppgifter och prov

Det har framkommit att flera har önskat att få en mer översiktlig bild över månadens kommande inlämningsuppgifter, läxor och prov. Önskemålet har framförts till Meitner (skolplattformen) om att få den funktionen. Men det du kan göra som elev och förälder är att i kalendern välja vecka eller dag-vy i kalendern – då syns inlämningar, läxor och prov överst i en liten smal banner för aktuell dag. I månadsvyn syns det inte på samma sätt.

Föräldraresurser

Vid ett antal samtal med er föräldrar både vid uppstartsdagarna och utvecklingssamtalen har det framkommit att det finns resurser i form av både yrkeskunskap och specialkompetens inom olika genrer som kan komma våra Venusar till del. Vi är förstås oerhört tacksamma för detta och vi kommer ta kontakt med er allt eftersom det blir aktuellt. Tveka inte att ta kontakt med oss om det finns fler som sitter på verkligheten och kan delge oss inspiration till den fortsatta resan mot solen.

Varmaste hälsningar från Venusteamet!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *