Hej!

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

MATEMATIK

Singma

Vi utforskar…

Vi inleder varje lektion med att utforska dagens problem tillsammans. Vi använder oss av VT-rutinen Think-Pair-Share (tänk själv – dela dina tankar med en kompis – paren delar sina tankar med hela klassen). Vi samtalar utifrån frågeställningar som  Hur vet vi det?, Kan du förklara? och Stämmer det?, vilket uppmanar de egna tänkandet. 

Eleven får på egen hand och tillsammans med sin kompis använda sig av praktiskt material, whiteboard samt penna för att utforska problemet och utveckla sina tankar. När alla är klara samlas vi i helklass och delar med oss av hur vi har tänkt och hur vi har löst problemet. Genom att både få dela med sig av sina egna tankar och lösningar samt få ta del av kompisarnas, får eleverna möjlighet att utveckla sin metakognition och problemlösningsförmåga.

Vi lär…

När vi har delat våra egna lösningar av uppgiften så tittar vi på hur eleverna i läroboken har löst uppgiften. Finns det fler sätt att lösa denna uppgift på?

Vi övar…

I par jobbar eleverna vidare i läroboken med fler uppgifter inom samma område där de fortsätter samtala och använder sig av det praktiska materialet. Under detta moment är det ett lärande som sker tillsammans med andra. Här får eleverna i par resonera om hur uppgifterna ska lösas. 

Aktivitet:

Under varje lektion får eleverna en aktivitet som är kopplad till lektionen. 2-4 elever får praktiskt arbeta tillsammans under lekfulla former där de får fortsätta träna på de begrepp som är i fokus. Här ges även ytterligare en chans att befästa lektionens innehåll. 

Jag övar…

Eleven arbetar slutligen vidare enskilt med liknande uppgifter i övningsboken. Detta för att befästa sina kunskaper på egen hand.

SO

Barnkonventionen 

Syftet med att arbeta med barns rättigheter är att det ska ge en ökad förståelse hos eleverna för alla barns rättigheter i skolan, i hemmet och på fritiden. Målet är bland annat att eleverna ska kunna förstå vilka några av de mänskliga rättigheterna är och hur de berör oss i vår vardag.

Under vårt arbete med normer och värden har vi stannat till och funderat kring vilka rättigheter alla barn i världen har. Vi pratade även om det inte ser likadant ut för alla barn. Fler barn lever i krig, fattigdom och svält. Vi pratade om att majoriteten av barnen i Sverige har det ganska bra. Under vårt arbete med barns rättigheter har vi arbetat med rättigheten: 

  • att ha ett eget namn
  • att få känna trygghet
  • att alla barn är lika mycket värda
  •  att få gå i skolan
  •  att ha någonstans att bo
  • att vuxna alltid ska göra det bästa för barnet 
  • att ha rätten att få säga sitt. 
  • att ha ett privatliv

Under arbetets gång läste vi boken Rätt lätt 2 – Om barnets rättigheter av Susann Swärd och Tina Landgren. Till varje kapitel vi läst, diskuterade vi utifrån frågeställningar kopplade till rättigheten samt hur det såg ut för oss, om alla kände att man hade den rättigheten eller inte. Eleverna fick sedan arbeta i sitt egna barnkonventionshäfte där de ritade en passande bild till den rättighet vi läst och diskuterat kring.

Vi har också tittat på korta filmer som illustrerar och beskriver barnets rättigheter samt pärlat ett rättighetsarmband med olika färger, där varje pärla symboliserar en specifik rättighet.

Glöm inte bort att uppmärksamma barnkonventionens dag den 20 november!

Trevlig helg!

/Elever och pedagoger i Pluto

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *