NO

Denna månad har vi inom NO bland annat arbetat med näringskedjor och med begreppen producent, konsument, toppkonsument och nedbrytare. Arbetsområdet startades upp genom att vi tillsammans funderade kring vad en näringskedja är? Vi pratade om vilken föda olika djur äter och att det finns växtätare, rovdjur, allätare och asätare. Tillsammans har vi sett på pedagogiskt program, gjort sorteringsövningar, läst faktatext samt skapat egna näringskedjor. Vi avslutade arbetet med att skapa fantastiska alster som nu sitter uppe på väggen i våra klassrum. 

SO

Den 24 oktober uppmärksammade vi FN-dagen. Gemensamt började vi att fundera kring flera olika symboler. Var det några eleverna kände igen? Vad betyder de olika symbolerna? Vi kom fram till att det var symboler för fred. Genom att se på korta filmer och läsa texter lärde vi oss om FN och deras arbete samt hur och varför organisationen bildades. Vi lärde oss att det finns regler om barns rättigheter i barnkonventionen, som är lag i Sverige. Eleverna avslutade arbetet med att skapa egna fredssymboler för fred och mänskliga rättigheter. 

Svenska

Vårt bokstavsarbete fortlöper och varje vecka har vi fokus på två nya bokstäver samt nya ordbilder. Eleverna övar på att bli säkra på bokstavsljuden, att forma versaler och gemener korrekt samt att bygga ihop ord. 

I läsresan har vi övat på att namn alltid börjar med stor bokstav. Gemensamt samtalade vi om vem eller vilka som har namn förutom vi människor. I samband med en berättande text belyste vi att i en berättelse är det viktigt att händelserna kommer i en tidsföljd. Eleverna övade genom att lägga bildkort i rätt följd samt genom att skriva till bilder, vad som händer först, sedan och till sist. 

Vi har övat på att skriva hela meningar och samtalat om att en mening har flera ord och berättar något samt att en mening börjar med stor bokstav och slutar med punkt. Eleverna har övat genom att tillsammans med en kompis laga isärklippta meningar och skriva egna meningar.

Med vänlig hälsning/ Pedagogerna i Neptunus

Sara, Hanna, Hendrike och Sandra

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *